Før jul i fjor nedsatte styret i Bondelaget et organisasjonsutvalg ledet av Einar Frogner. Utvalget skal se på hvordan endringene av fylkesgrensene vil påvirke hvordan organisasjonen jobber, og samtidig finne gode løsninger til endringene som kommer. Målet for arbeidet skal være å ha et fortsatt kraftfullt Norges Bondelag i fremtiden, der bonden og medlemmet er i fokus. 

–Vi ønsker innspill fra hele bredden av organisasjonen og et sluttresultatet der Bondelaget ender opp med best mulig organisering for den enkelte bonde. Nå er prosessen i gang, og det eneste vi kan si med sikkerhet er at det vil bli endringer. Derfor ønsker vi å få flest mulig ideer på bordet i en tidlig fase, sier Einar Frogner.

Alle organisasjonsledd, medlemmer og ansatte inviteres til å komme med forslag i en åpen innspillsrunde. Innspillene kan gis til lokallaget, fylkeslagene eller Bondelaget sentralt.

Frist for innspill er 10.april 2018