Ønsker ikke patenter å biologisk materiale

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener det fortsatt er behov for restriktiv praksis for patentering av biologisk materiale.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut en høring som går gjennom avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett i 2004.

Norges Bondelag understreker i sitt høringssvar at det er avgjørende med tiltak som sikrer en restriktiv praksis når det gjelder patenter for biologisk materiale. Dette må fortsatt være et høyt prioritert mål fremover. Bondelaget er svært kritiske til den økte maktkonsentrasjonen over såfrø og videre verdikjede som følger med genmodifisert plantemateriale og patentering av dette.

I 2008 tiltrådet Norge den europeiske patentkonvensjonen. Etter dette har Det europeiske patentverket overtatt 70 prosent av søknadene som før ville blitt behandlet av Patentstyret i Norge. For disse søknadene vil ikke de avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv gjelde.  Norges Bondelag mener at dette er mangelfullt, og forventer norske myndigheter jobber for at det også ved behandling av patentsøknader i Det europeiske patentverket gjennomføres tiltak tilsvarende som ved behandling av Patentstyret i Norge.

Videre mener Norges Bondelag at det såkalte ”landbruksunntaket” er svært viktig for å sikre bønders rettigheter og eierskap over egen avling og tilgang til avlsmateriale for planter og dyr som det eventuelt er tatt patent på.  Unntaket gir bønder som kjøper patenterte såfrø rett til å bruke avlingen til å ta ut nye såfrø som så brukes til egne avlinger. For dyreformeringsmateriale har bønder rett til å bruke patentvernede avlsdyr eller avlsmateriale til bruk i egen landbruksvirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ingen endringer av ”landbruksunntaket” i høringen.

Les hele høringssvaret.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ingrid Melkild.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere