Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut en høring som går gjennom avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk rett i 2004.

Norges Bondelag understreker i sitt høringssvar at det er avgjørende med tiltak som sikrer en restriktiv praksis når det gjelder patenter for biologisk materiale. Dette må fortsatt være et høyt prioritert mål fremover. Bondelaget er svært kritiske til den økte maktkonsentrasjonen over såfrø og videre verdikjede som følger med genmodifisert plantemateriale og patentering av dette.

I 2008 tiltrådet Norge den europeiske patentkonvensjonen. Etter dette har Det europeiske patentverket overtatt 70 prosent av søknadene som før ville blitt behandlet av Patentstyret i Norge. For disse søknadene vil ikke de avbøtende tiltakene som ble innført ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv gjelde.  Norges Bondelag mener at dette er mangelfullt, og forventer norske myndigheter jobber for at det også ved behandling av patentsøknader i Det europeiske patentverket gjennomføres tiltak tilsvarende som ved behandling av Patentstyret i Norge.

Videre mener Norges Bondelag at det såkalte ”landbruksunntaket” er svært viktig for å sikre bønders rettigheter og eierskap over egen avling og tilgang til avlsmateriale for planter og dyr som det eventuelt er tatt patent på.  Unntaket gir bønder som kjøper patenterte såfrø rett til å bruke avlingen til å ta ut nye såfrø som så brukes til egne avlinger. For dyreformeringsmateriale har bønder rett til å bruke patentvernede avlsdyr eller avlsmateriale til bruk i egen landbruksvirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ingen endringer av ”landbruksunntaket” i høringen.

Les hele høringssvaret.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ingrid Melkild.