Klima- og miljødepartementet har foreslått at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen bør forlenges fra 1. oktober til 31. mars til 25. september til 30. april. I en felles høringsuttalelse skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at de er positive at departementet følger opp Stortingets flertallsvedtak om lik jakttid.
 

Organisasjonene skriver at det bør legges til rette for en revirbasert ulveforvaltning når Stortingets bestandsmål for ulv er nådd. Dette innebærer at de geografiske områdene som omfattes av ulv i revir, og som skal videreføres det året fredes for jakt, mens det åpnes for jakt utenfor disse revirene.
 

- Vi har nå en ulvebestand som ifølge Rovdatas tall er langt over Stortingets vedtatte bestandsmål, selv etter vinterens uttak. Økt bestand tilsier at antall ulv som forlater revir (streifulv) og søker å opprette nytt revir, vil øke, står det i brevet signert av generalsekretærene i Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Organisasjonene mener at når Stortingets bestandsmål er nådd må jakttid for enkeltulv inne i ulvesona settes lik jakttid utenfor ulvesona til perioden 25. september – 30. april.