Ønsker bærekraftig utvikling for pelsdyr

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil ha pelsdyrhold med god dyrevelferd som en del av norsk landbruk.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Utredninga som tar for seg framtida til norsk pelsdyrhold, er ute på høring. Flertallet i det offentlige pelsdyrutvalget anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrholdet i Norge, og ikke en styrt avvikling. Norges Bondelag støtter dette flertallet i sitt høringssvar.

Utredningen om norsk pelsdyrhold er behandla av styret i Norges Bondelag på møte 15. april. Til styrebehandlingen har også våre fylkeslag der det er pelsdyrhold av noe omfang gitt skriftlige innspill. Alle fylkeslag som har uttalt seg støtter alternativet bærekraftig utvikling, med de føringer utvalget legger for dette.

Utvalget sier regelverket fra 2011 danner grunnlag for bedre dyrevelferd, og utvalgets flertall vurderer velferdsutfordringene i pelsdyrholdet som overkommelige. Som utvalgsflertallet, mener Norges Bondelag at de påpekte velferdsutfordringene er overkommelige og at velferden for pelsdyr er ivaretatt når regelverket etterleves, og de foreslåtte tiltaka knytta til dyrevelferd blir fulgt opp. Norges Bondelag har oppfordret pelsdyrnæringa om at de i samarbeid med tilsynsmyndighet og offentlig forvaltning utformer en konkret handlingsplan med ansvarsfordeling og tidsfrister, for operasjonalisering av hvert enkelt av de viktigste punktene det pekes på i rapporten.

 

Pelsdyrnæringa er en del av norsk landbruk

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.Norsk pelsdyrnæring er ei godt etablert husdyrnæring med internasjonal suksess. Pelsdyrhold er ei viktig distriktsnæring i flere fylker, eksempelvis Sør-Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane. Den egner seg godt som produksjon på bruk der arealressursene er avgrensa, og bidrar til at bonden kan arbeide på garden på heltid, enten med pelsdyr som eneste produksjon eller i kombinasjon med andre jordbruksproduksjoner. Det er 275 bruk med pelsdyr i Norge pr vinteren 2015.

Forbud mot norsk produksjon, må betyr forbud mot import

Utvalgets mandat var å gi råd om enten bærekraftig utvikling, eller styrt avvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Sammenholdt med de økonomiske og politiske konsekvensene et forbud av pelsdyrhold som næringsvirksomhet i Norge vil medføre, er vår klare oppfatning at avvikling ikke framstår som et aktuelt alternativ.

Om Stortinget likevel skulle vedta ei avvikling av pelsdyrhold i Norge, må dette forankres i ny lovbestemmelse. Pelsdyrbønder må få en erstatning som kompenserer deres tap fullt ut ettersom deres levevei blir ulovlig. Norges Bondelag er også tydelig på at forbud mot produksjon av pels i Norge, også må betyr forbud mot omsetning av importerte pelsprodukter.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere