Før valget varslet både Frp og Høyre har at de vil ha færre departementer dersom de får regjeringsmakt. FrP ønsker å  slå sammen Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med Nærings- og handelsdepartementet.

FrPs landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal, slår fast i dagens Nationen at partiet står fast ved forslaget.

- Vi vil slå sammen landbruk, fisker og næring til ett departement. Det står ved lag, så får vi se hva vi får gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, sier Trældal.

Bondelaget står derimot fast ved at landbruk og mat bør ikke regnes for en helt ordinær næring.

- Vi opplever det som avgjørende å ha et eget landbruks- og matdepartement. Noe annet vil vi oppfatte som en klar vingeklipping og svekking av landbruket. Landbruket skiller seg fra andre næringer på mange måter, som vi venter at en ny regjering kommer i møte. Vi venter ikke at det første grepet er å legge seg på en konfliktlinje mot landbruket, sier Per Skorge i Norges Bondelag i Nationen.

KrF er det eneste av de borgerlige partiene som ønsker klart å beholde departementet.

- Ja, vi vil prøve å beholde LMD siden landbruk og matproduksjon er så viktig for fremtiden. Derfor trengst det et eget departement, men vi skal ikke være bastante. Er det er andre løsninger som kan ivareta landbruket, så kan vi ikke utelukke samanslåing, men i utgangspunktet vil vi ha et eget departement, sier Rigmor Andersen Eide til Nationen.

Går forslaget om å slå sammen de tre departementene gjennom, blir Norge et enestående tilfelle i Norden. Sverige har Landsbygdsdepartementet, Finland har Landbruks- og skogsdepartementet, mens Danmark har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det islandske Fremskrittspartiet som regjerer sammen med det EU-skeptiske Selvstendighetspartiet har valgt å slå Fiskeri- og landbruksdepartementet sammen med Miljøverndepartementet.