Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter,  innebærer at det ikke lenger fastsettes målpris på lam i jordbruksavtalen med staten, men av markedsregulator. Denne modellen omtales som volummodellen.

For bønder vil endringer gi samme prisforutsigbarhet som målpris. I volummodellen varsler markedsregulator i god tid varsler om planlagt pris og prisutvikling for påfølgende halvår. Prisen settes ut i fra de samme målsetninger som målpris, altså den pris som jordbruket reelt sett kan ta ut i en stabil markedssituasjon.

Norges Bondelag støtter også at forslag om at markedsordningen for egg omlegges til en volummodell der det er tatt hensyn til de spesielle utfordringene som er i eggproduksjon som for eksempelholdbarhetstid og lagring.

Økt handlingsrom

Endringene bidrar til å gi norsk landbruk økt handlingsrom innen Norges WTO-forpliktelser, som begrenser såkalt handelsvridende støtte (gul støtte) som har et tak på 11, 5  mrd kroner.

Med økt pris- og kostnadsnivå i Norge svekkes handlingsrommet i denne type støtte stadig kraftigere. Den foreslåtte omleggingen vil gi større handlefrihet i videre disponeringer, som økte målpis på andre produkter og økt gul budsjettstøtte. Volummodellen faller, i motsetning til målpris, utenfor WTOs definisjon på handelsvridende støtte.

For 2012 er omfanget av omleggingen av markedsordningene for lam og egg beregnet til å frigi hhv. 860 og 560 millioner kroner.

Norges Bondelag ønsker overgang til volummodell fra 1. juli 2013.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Norges Bondelaget, Småbrukerlaget og Nortura. Etter all sannsynlighet tas dette inn i jordbruksforhandlingene 2013

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere