Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter,  innebærer at det ikke lenger fastsettes målpris på lam i jordbruksavtalen med staten, men av markedsregulator. Denne modellen omtales som volummodellen.

For bønder vil endringer gi samme prisforutsigbarhet som målpris. I volummodellen varsler markedsregulator i god tid varsler om planlagt pris og prisutvikling for påfølgende halvår. Prisen settes ut i fra de samme målsetninger som målpris, altså den pris som jordbruket reelt sett kan ta ut i en stabil markedssituasjon.

Norges Bondelag støtter også at forslag om at markedsordningen for egg omlegges til en volummodell der det er tatt hensyn til de spesielle utfordringene som er i eggproduksjon som for eksempelholdbarhetstid og lagring.

Økt handlingsrom

Endringene bidrar til å gi norsk landbruk økt handlingsrom innen Norges WTO-forpliktelser, som begrenser såkalt handelsvridende støtte (gul støtte) som har et tak på 11, 5  mrd kroner.

Med økt pris- og kostnadsnivå i Norge svekkes handlingsrommet i denne type støtte stadig kraftigere. Den foreslåtte omleggingen vil gi større handlefrihet i videre disponeringer, som økte målpis på andre produkter og økt gul budsjettstøtte. Volummodellen faller, i motsetning til målpris, utenfor WTOs definisjon på handelsvridende støtte.

For 2012 er omfanget av omleggingen av markedsordningene for lam og egg beregnet til å frigi hhv. 860 og 560 millioner kroner.

Norges Bondelag ønsker overgang til volummodell fra 1. juli 2013.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Norges Bondelaget, Småbrukerlaget og Nortura. Etter all sannsynlighet tas dette inn i jordbruksforhandlingene 2013