- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet har samlet Bondelagets uttaler om landbruks- og matmeldinga i en endelig uttale.

 

Bondelagsleder Nils T.Bjørke på representantskapsmøtet.

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte, etter å ha vært på høring i lokal- og fylkeslag.

Leder Nils T. Bjørke er fornøyd med arbeidet organisasjonen har gjort siden presentasjonen av meldinga i desember, og mener det er viktig å samle organisasjonen når den endelige høringsuttalelsen skal vedtas. - Vi har hatt en god og åpen høring i organisasjonen, og vi har fått fram vårt samlede syn på en god måte, sier Bjørke.

Representantskapet støtter opp om den foreslåtte meldinga i utsagnet om at den norske matproduksjonen må økes. – Vi vil øke matproduksjonen, og vi vil gjøre det på norske ressurser, over hele landet.

Hovedpunkter fra uttalelsen

I uttalelsen ønsker representantskapet forbedringer i stortingsmeldinga særlig på disse punktene:

  • Øk sjølforsyningen av mat
  • Tett inntektsgap
  • Etabler investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer
  • Styrk jordvernet
  • Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet

 Representantskapet støtter opp om meldingas syn på å videreføre den norske landbruksmodellen med jordbruksforhandlinger, importvern, markesregulering som de viktigste pilarene for et aktivt og levedyktig landbruk over hele landet.  

Representantskapet vil spesielt understreke at importvernet er bærebjelken i norsk landbrukspolitikk og helt avgjørende for å sikre avsetningen av norske jordbruksvarer og gi inntektsmuligheter for landbruket. Dette er også helt nødvendig for å opprettholde verdiskaping og sysselsetting i næringsmiddelindustrien. Importvernet må sikres slik meldinga legger opp til. Handlingsrommet som WTO-avtalen gir med bruk av krone- eller prosenttoll avhengig av hva som gir best importvern, må utnyttes.

 

Les hele uttalelsen fra representantskapet

 

Aktiv prosess

Bondelaget har jobbet aktivt med innspill helt siden det i 2009 ble varslet at regjeringen ville legge fram en ny Stortingsmelding om landbruk og mat. – Våre hovedkrav har hele tida vært behovet for økt matproduksjon i Norge, og det har vi fått godt gjennomslag for. Vi har oppnådd mye med denne langsiktige jobbinga, og målsettingene i meldinga er gode, sier Nils T. Bjørke.

Regjeringens forslag til ny Stortingsmelding har vært på en bred høring i Norges Bondelag. Samtlige fylkeslag har gitt sine innspill, og det har vært åpne møter i alle fylker  med stort engasjement. 

Andre nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud har vært på et titalls møter i regi av Bondelaget eller LMD de siste to månedene. – Prosessen med meldinga har gitt oss mulighet til å være med og forme politikk. Det er to temaer som folk er ekstra opptatt av, og det er importvern og jordvern, sier Skallerud.  

 

Gode tilbakemeldinger fra politikere

- Vi vil fortsette vår påvirkning med å få en best mulig landbruksmelding helt fram til Stortingsbehandlingen 12. april, sier Nils T. Bjørke. – Fra politikere har vi fått tilbakemeldinger på at vi er gode til å samordne oss i næringa. Det er viktig, fordi det er da vi når lengst, tror Bjørke.

Bondelaget jobber med å få flere partier enn regjeringspartiene til å slutte seg til meldinga. - Landbruket trenger en god langsiktig politikk som står seg gjennom mange år. 

Bondelagets endelige høringsuttale blir overlevert til Næringskomiteen ved Terje Lien Aasland tirsdag neste uke. 

- Jordbruksforhandlingene denne våren blir syretesten på regjeringas gjennomføringskraft i forhold til konkrete virkemidler for å nå målsettingene i meldinga, sier Nils T. Bjørke.

 

 

 

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere