- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet har samlet Bondelagets uttaler om landbruks- og matmeldinga i en endelig uttale.

 

Bondelagsleder Nils T.Bjørke på representantskapsmøtet.

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte, etter å ha vært på høring i lokal- og fylkeslag.

Leder Nils T. Bjørke er fornøyd med arbeidet organisasjonen har gjort siden presentasjonen av meldinga i desember, og mener det er viktig å samle organisasjonen når den endelige høringsuttalelsen skal vedtas. - Vi har hatt en god og åpen høring i organisasjonen, og vi har fått fram vårt samlede syn på en god måte, sier Bjørke.

Representantskapet støtter opp om den foreslåtte meldinga i utsagnet om at den norske matproduksjonen må økes. – Vi vil øke matproduksjonen, og vi vil gjøre det på norske ressurser, over hele landet.

Hovedpunkter fra uttalelsen

I uttalelsen ønsker representantskapet forbedringer i stortingsmeldinga særlig på disse punktene:

  • Øk sjølforsyningen av mat
  • Tett inntektsgap
  • Etabler investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer
  • Styrk jordvernet
  • Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet

 Representantskapet støtter opp om meldingas syn på å videreføre den norske landbruksmodellen med jordbruksforhandlinger, importvern, markesregulering som de viktigste pilarene for et aktivt og levedyktig landbruk over hele landet.  

Representantskapet vil spesielt understreke at importvernet er bærebjelken i norsk landbrukspolitikk og helt avgjørende for å sikre avsetningen av norske jordbruksvarer og gi inntektsmuligheter for landbruket. Dette er også helt nødvendig for å opprettholde verdiskaping og sysselsetting i næringsmiddelindustrien. Importvernet må sikres slik meldinga legger opp til. Handlingsrommet som WTO-avtalen gir med bruk av krone- eller prosenttoll avhengig av hva som gir best importvern, må utnyttes.

 

Les hele uttalelsen fra representantskapet

 

Aktiv prosess

Bondelaget har jobbet aktivt med innspill helt siden det i 2009 ble varslet at regjeringen ville legge fram en ny Stortingsmelding om landbruk og mat. – Våre hovedkrav har hele tida vært behovet for økt matproduksjon i Norge, og det har vi fått godt gjennomslag for. Vi har oppnådd mye med denne langsiktige jobbinga, og målsettingene i meldinga er gode, sier Nils T. Bjørke.

Regjeringens forslag til ny Stortingsmelding har vært på en bred høring i Norges Bondelag. Samtlige fylkeslag har gitt sine innspill, og det har vært åpne møter i alle fylker  med stort engasjement. 

Andre nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud har vært på et titalls møter i regi av Bondelaget eller LMD de siste to månedene. – Prosessen med meldinga har gitt oss mulighet til å være med og forme politikk. Det er to temaer som folk er ekstra opptatt av, og det er importvern og jordvern, sier Skallerud.  

 

Gode tilbakemeldinger fra politikere

- Vi vil fortsette vår påvirkning med å få en best mulig landbruksmelding helt fram til Stortingsbehandlingen 12. april, sier Nils T. Bjørke. – Fra politikere har vi fått tilbakemeldinger på at vi er gode til å samordne oss i næringa. Det er viktig, fordi det er da vi når lengst, tror Bjørke.

Bondelaget jobber med å få flere partier enn regjeringspartiene til å slutte seg til meldinga. - Landbruket trenger en god langsiktig politikk som står seg gjennom mange år. 

Bondelagets endelige høringsuttale blir overlevert til Næringskomiteen ved Terje Lien Aasland tirsdag neste uke. 

- Jordbruksforhandlingene denne våren blir syretesten på regjeringas gjennomføringskraft i forhold til konkrete virkemidler for å nå målsettingene i meldinga, sier Nils T. Bjørke.

 

 

 

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere