Bondelagsleder Nils T.Bjørke på representantskapsmøtet.

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte, etter å ha vært på høring i lokal- og fylkeslag.

Leder Nils T. Bjørke er fornøyd med arbeidet organisasjonen har gjort siden presentasjonen av meldinga i desember, og mener det er viktig å samle organisasjonen når den endelige høringsuttalelsen skal vedtas. - Vi har hatt en god og åpen høring i organisasjonen, og vi har fått fram vårt samlede syn på en god måte, sier Bjørke.

Representantskapet støtter opp om den foreslåtte meldinga i utsagnet om at den norske matproduksjonen må økes. – Vi vil øke matproduksjonen, og vi vil gjøre det på norske ressurser, over hele landet.

Hovedpunkter fra uttalelsen

I uttalelsen ønsker representantskapet forbedringer i stortingsmeldinga særlig på disse punktene:

  • Øk sjølforsyningen av mat
  • Tett inntektsgap
  • Etabler investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer
  • Styrk jordvernet
  • Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet

 Representantskapet støtter opp om meldingas syn på å videreføre den norske landbruksmodellen med jordbruksforhandlinger, importvern, markesregulering som de viktigste pilarene for et aktivt og levedyktig landbruk over hele landet.  

Representantskapet vil spesielt understreke at importvernet er bærebjelken i norsk landbrukspolitikk og helt avgjørende for å sikre avsetningen av norske jordbruksvarer og gi inntektsmuligheter for landbruket. Dette er også helt nødvendig for å opprettholde verdiskaping og sysselsetting i næringsmiddelindustrien. Importvernet må sikres slik meldinga legger opp til. Handlingsrommet som WTO-avtalen gir med bruk av krone- eller prosenttoll avhengig av hva som gir best importvern, må utnyttes.

 

Les hele uttalelsen fra representantskapet

 

Aktiv prosess

Bondelaget har jobbet aktivt med innspill helt siden det i 2009 ble varslet at regjeringen ville legge fram en ny Stortingsmelding om landbruk og mat. – Våre hovedkrav har hele tida vært behovet for økt matproduksjon i Norge, og det har vi fått godt gjennomslag for. Vi har oppnådd mye med denne langsiktige jobbinga, og målsettingene i meldinga er gode, sier Nils T. Bjørke.

Regjeringens forslag til ny Stortingsmelding har vært på en bred høring i Norges Bondelag. Samtlige fylkeslag har gitt sine innspill, og det har vært åpne møter i alle fylker  med stort engasjement. 

Andre nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud har vært på et titalls møter i regi av Bondelaget eller LMD de siste to månedene. – Prosessen med meldinga har gitt oss mulighet til å være med og forme politikk. Det er to temaer som folk er ekstra opptatt av, og det er importvern og jordvern, sier Skallerud.  

 

Gode tilbakemeldinger fra politikere

- Vi vil fortsette vår påvirkning med å få en best mulig landbruksmelding helt fram til Stortingsbehandlingen 12. april, sier Nils T. Bjørke. – Fra politikere har vi fått tilbakemeldinger på at vi er gode til å samordne oss i næringa. Det er viktig, fordi det er da vi når lengst, tror Bjørke.

Bondelaget jobber med å få flere partier enn regjeringspartiene til å slutte seg til meldinga. - Landbruket trenger en god langsiktig politikk som står seg gjennom mange år. 

Bondelagets endelige høringsuttale blir overlevert til Næringskomiteen ved Terje Lien Aasland tirsdag neste uke. 

- Jordbruksforhandlingene denne våren blir syretesten på regjeringas gjennomføringskraft i forhold til konkrete virkemidler for å nå målsettingene i meldinga, sier Nils T. Bjørke.

 

 Se Bondelaget temaside om landbruks- og matmeldinga

 

 

Landbruks- og matmeldingen ”Velkommen til bords” ble onsdag behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte.