- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Tall for nedbygging av arealer og nydyrking fra Statistisk sentralbyrå viser at store kornarealer erstattes med gras. Samtidig går store gras- og beiteområder i andre deler av landet ut av drift.

- I Norge har vi et politisk mål om å øke matproduksjonen. I Bondelaget er vi opptatt av at norsk matproduksjon skal økes på norske ressurser og at importbehovet skal reduseres.

Driftsgranskingene i jordbruket viser dårlig økonomi i kornproduksjonen. Bondelagslederen mener derfor at det er viktig å styrke økonomien i kornproduksjon. Dette må kombineres med en god balanse mellom prisen til kornprodusenten og prisen på kraftfôr.

- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, samtidig som lønnsomheten i husdyrproduksjonen må opprettholdes. Bondelaget har en viktig oppgave i å sørge for denne balansen, sier leder Lars Petter Bartnes.

Prioriteringer til jordbruksforhandlingene

Lokal- og fylkeslag gir sine innspill til hvilke produksjoner som skal prioriteres i jordbruksforhandlingene 2015 i løpet av vinteren. Prioriteringene blir gjort under representantskapet i Norges Bondelag til våren. I 2014 valgte representantskapet å prioritere alle produksjoner like høyt, mens i 2013 fikk storfe og kornproduksjonen prioritet. Bakgrunnen for at Bondelaget prioriterte korn, var dårlig produsentøkonomi og nedgang i kornarealene.