Onsdag kveld ble regjeringa, Venstre og KrF enige om statsbudsjettet for 2018. Norges Bondelag er fornøyd med å ha fått gjennomslag for prinsippet om kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Det er viktig at vi har fått gjennomslag for en forståelse av at kompensasjon er nødvendig for næringa, sier Lars Petter Bartnes. 

- God start

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. Det er mindre enn det Norges Bondelag har regna ut at det er behov for.

 - Dette er likevel en god start. Støtteordninga som presenteres i statsbudsjettet vil bidra til å gi inntektsmuligheter til gjenværende produksjon. Nå er det viktig at dette videreføres i de kommende årene, og at det blir holdt utenfor jordbruksavtalen, sier Bartnes. 

Økt flomsikring

 I statsbudsjettet økes også bevilgningene til flomsikring med 100 millioner kroner som følge av budsjettforliket.

 - Norges Bondelag og seks andre organisasjoner har jobba hardt for å få mer oppmerksomhet rundt flomsikring. Det er viktig at disse midlene blir brukt til skadeforbygging for å redusere omfanget av naturskader. De verste flomskadene kan ikke repareres, men de kan forebygges, sier Lars Petter Bartnes. 

Frivilligheten redda

De frivillige organisasjonene som mista alle tilskudd i over Landbruksdepartementets budsjett, er også redda gjennom forhandlingene. Dette er organisasjoner driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, og som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk

 - Forslaget om å stoppe tilskuddene til frivillige organisasjoner tilknytta, var smålig av regjeringa. Jeg er glad for at mellompartiene har fått regjeringa med på å ta til fornuft.  Verdien av midlene fra LMD mangedobles gjennom den frivillige innsatsen, og gjør det mulig å ha kontinuitet i drifta, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

Fakta om kompensasjon:

Kompensasjon til melkemarkedet er viktig fordi markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort i vår, om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU. I tillegg skal eksportstøtten til Jarlsbergost fases ut innen utgangen av 2020. Stortinget vedtok derfor etter behandling i både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen å be regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018.