Bakgrunnen for forslaget fra Troms er hvor viktig sauenæringen er for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet, og for å utnytte beiteressursene. De siste årene har markedet for sau og lam vært i ubalanse, med fallende priser for bonden som en konsekvens.

Troms Bondelag ba derfor Norges Bondelag om å utrede markedsregulerende tiltak for sauenæringa, og at dette må resultere i en plan for bedring av økonomien og balansering av markedet for sau- og lammekjøtt.

Starte arbeidet med markedsordninger på sau

I innstillingen til vedtak på årsmøtet om forslaget fra Troms, foreslo styret i Norges Bondelag å etablere et produsentråd for sau. Dette skal tiltre når markedsregulator oppfordrer til redusert dyretall.

I selve årsmøtet fikk Troms Bondelag flertall for et tilleggsforslag om at det arbeidet Bondelaget skal gjøre for å styrke markedsordningene (et tiltak som ligger i nytt næringspolitisk program) skal starte med småfe. Målet er å bedre økonomien i næringen.

Godt fornøyd med vedtaket

Jahn Ottar Østring, nestleder i Troms Bondelag og selv saueprodusent, er godt fornøyd med vedtaket.

- Det er veldig bra at forslaget vårt gikk gjennom. Det er en gevinst for småfenæringen og for å ivareta produksjonen i distriktene. Vi trenger en forutsigbarhet i næringen for å sikre investeringer og hindre at vi mister flere produsenter. I Troms er det gode forhold for å drive med sau, det er gras vi har mest av her, sier Østreng.

Forslaget om å se på markedsordningene for sau, ble opprinnelig løftet fram av lokallagene på årsmøtet til Troms Bondelag i mars.

- Dette viser at det er fullt mulig å få en sak igjennom helt fra et lokallag vurderer at det er viktig, og opp til vedtak på et årsmøte i Norges Bondelag. Nå er det viktig å starte jobben med å finne løsninger for saueprodusenter i hele landet. Alle må jobbe i lag for å et felles mål om å styrke økonomien til sauebonden, sier Jahn Ottar Østring.