Nytt lovutvalg skal utrede paragraf 33 i tomtefesteloven

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Skal vurdere balansepunktet mellom festers interesser og bortfesters interesser når det skal fastsettes ny festeavgift ved en kontrakts utløp.

 

 


 

En innstilling fra justiskomiteen legger til grunn at Stortinget aksepterer en midlertidig lov vedrørende festers rett til å forlenge en festekontrakt som er gått ut på samme vilkår inntil 1.juli 2014.

Det innebærer at § 33, som er underkjent av Den europeiske menneskerettighetssdomstolen i Strasbourg, fortsetter å gjelde midlertidig. Så skal innholdet i § 33 vurderes på nytt, og en enstemmig komité har lagt til å grunn at det skal opprettes et lovutvalg for å finne balansepunktet mellom festers interesser og bortfesters interesser når det skal fastsettes ny festeavgift ved en kontrakts utløp.

- Justisdepartementets lovforslag som nå er akseptert i innstillingen bærer tydelig preg av kun å ivareta festers interesser inntil ny § 33 er på plass, uten at det redegjøres nærmere for dette som en konsekvens av forslaget, sier advokat Ole Jacob Helmen i Bondelaget.

- Justiskomiteen har imidlertid gjort noen presiseringer som bidrar til å bringe litt mer balanse i lovforslaget, og som gjør at vi nå kan konsentrere oss om arbeidet med den endelige loven. Blant annet er det utrykkelig presisert at festeavtaler som forlenges under den midlertidige lovens virketid, skal reforhandles når ny lov er på plass, ifølge Helmen.

Bondelaget er fornøyd med at § 33 skal utredes på ny i forhold til lovforslaget som ble fremmet i 2004, vedtatt av Stortinget og akseptert av Høyesterett i plenum som ikke grunnlovstridig . Det blir nedsatt et lovutvalg som etter grunneierorganisasjonenes forslag skal innhente et nytt faktagrunnlag iforhold til det som ble innhentet forut for lovendringen i 2004.

- Vi er innkalt til møte med justisdepartementets politiske ledelse 12.desember, hvor vi sammen med tomtefesteforbundet skal være med i denne lovprosessen. Der vil vi spille inn våre forslag til videre prosess. I lovutvalget vil det bli diskutert løsninger til endring av § 33. Det blir en utfordrende prosess å delta i et slikt lovutvalg, men det er helt nødvendig at det skjer på denne måten, mener Helmen.

Dom utløste midlertidig lov

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fant i juni at tomtefesters rett til å forlenge en tidsavgrenset festeavtale på samme vilkår som før og uten tidsavgrensning er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Årsaken er at denne retten ikke er rettferdig balansert med hensynet til bortfester.

Det var denne dommen som utløste forslaget om en ny, midlertidig lov.

Anken fra Regjeringen i Norge ble avvist fra behandling i EMDs storkammer.

 

  

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere