En innstilling fra justiskomiteen legger til grunn at Stortinget aksepterer en midlertidig lov vedrørende festers rett til å forlenge en festekontrakt som er gått ut på samme vilkår inntil 1.juli 2014.

Det innebærer at § 33, som er underkjent av Den europeiske menneskerettighetssdomstolen i Strasbourg, fortsetter å gjelde midlertidig. Så skal innholdet i § 33 vurderes på nytt, og en enstemmig komité har lagt til å grunn at det skal opprettes et lovutvalg for å finne balansepunktet mellom festers interesser og bortfesters interesser når det skal fastsettes ny festeavgift ved en kontrakts utløp.

- Justisdepartementets lovforslag som nå er akseptert i innstillingen bærer tydelig preg av kun å ivareta festers interesser inntil ny § 33 er på plass, uten at det redegjøres nærmere for dette som en konsekvens av forslaget, sier advokat Ole Jacob Helmen i Bondelaget.

- Justiskomiteen har imidlertid gjort noen presiseringer som bidrar til å bringe litt mer balanse i lovforslaget, og som gjør at vi nå kan konsentrere oss om arbeidet med den endelige loven. Blant annet er det utrykkelig presisert at festeavtaler som forlenges under den midlertidige lovens virketid, skal reforhandles når ny lov er på plass, ifølge Helmen.

Bondelaget er fornøyd med at § 33 skal utredes på ny i forhold til lovforslaget som ble fremmet i 2004, vedtatt av Stortinget og akseptert av Høyesterett i plenum som ikke grunnlovstridig . Det blir nedsatt et lovutvalg som etter grunneierorganisasjonenes forslag skal innhente et nytt faktagrunnlag iforhold til det som ble innhentet forut for lovendringen i 2004.

- Vi er innkalt til møte med justisdepartementets politiske ledelse 12.desember, hvor vi sammen med tomtefesteforbundet skal være med i denne lovprosessen. Der vil vi spille inn våre forslag til videre prosess. I lovutvalget vil det bli diskutert løsninger til endring av § 33. Det blir en utfordrende prosess å delta i et slikt lovutvalg, men det er helt nødvendig at det skjer på denne måten, mener Helmen.

Dom utløste midlertidig lov

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fant i juni at tomtefesters rett til å forlenge en tidsavgrenset festeavtale på samme vilkår som før og uten tidsavgrensning er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Årsaken er at denne retten ikke er rettferdig balansert med hensynet til bortfester.

Det var denne dommen som utløste forslaget om en ny, midlertidig lov.

Anken fra Regjeringen i Norge ble avvist fra behandling i EMDs storkammer.