Nytt klimautvalg skal gi bedre faggrunnlag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

Et nytt offentlig oppnevnt klimautvalg skal se på mulige forbedringer i jordbrukets klimaregnskap. – Nødvendig for å sikre et faglig fundament for videre klimaarbeid i jordbruket, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

For første gang settes det ned et teknisk beregningsutvalg for klimagasser i jordbruket som skal se på metoder for å forbedre jordbrukets klimaregnskap. Beslutningen er en oppfølging av enigheten i jordbruksavtalen 2016.

Utvalget består av representanter fra jordbrukets organisasjoner, fageksperter og rådgivere fra flere departement. Steffen Kalbekken, forskningsleder i CICERO, skal lede arbeidet.

Effekten av klimaarbeid fanges ikke opp

- Slik jordbrukets klimaregnskap utarbeides idag, fanges i liten grad effekten av klimatiltak som iverksettes på norske gårdsbruk opp, eller det tar lang tid før det vises i utslippsregnskapet. I tillegg regnes ikke reduksjoner i fossile utslipp fra mesteparten av landbrukets maskinpark og bygg inn i utslippsregnskapet til landbruket, og dermed vises ikke hele klimainnsatsen til landbruket, sier Gimming.

Han mener at det også er behov for bedre kunnskap om beregning av metan- og lystgassutslipp fra sektoren, samt bedre oversikt over karbonbinding i jord og skog.

Skal se på metoder for å redusere utslipp

- Klimaarbeidet i jordbruket må være best mulig faglig fundert, og et bedre klimaregnskap er en viktig brikke som må på plass i dette puslespillet. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med klimaarbeidet i landbruket samtidig som matproduksjonen ivaretas, sier Gimming.

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket nedsettes fra 9. november 2017 og skal fungere fram til 1. juli 2019. Utvalget skal gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og rapporteringsrutiner knyttet til utslippsregnskapet kan forbedres. Utvalget skal også se nærmere på metoder for hvordan jordbruket sitt samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og synliggjøres bedre. Utvalget har sitt første møte 12. desember 2017.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere