For første gang settes det ned et teknisk beregningsutvalg for klimagasser i jordbruket som skal se på metoder for å forbedre jordbrukets klimaregnskap. Beslutningen er en oppfølging av enigheten i jordbruksavtalen 2016.

Utvalget består av representanter fra jordbrukets organisasjoner, fageksperter og rådgivere fra flere departement. Steffen Kalbekken, forskningsleder i CICERO, skal lede arbeidet.

Effekten av klimaarbeid fanges ikke opp

- Slik jordbrukets klimaregnskap utarbeides idag, fanges i liten grad effekten av klimatiltak som iverksettes på norske gårdsbruk opp, eller det tar lang tid før det vises i utslippsregnskapet. I tillegg regnes ikke reduksjoner i fossile utslipp fra mesteparten av landbrukets maskinpark og bygg inn i utslippsregnskapet til landbruket, og dermed vises ikke hele klimainnsatsen til landbruket, sier Gimming.

Han mener at det også er behov for bedre kunnskap om beregning av metan- og lystgassutslipp fra sektoren, samt bedre oversikt over karbonbinding i jord og skog.

Skal se på metoder for å redusere utslipp

- Klimaarbeidet i jordbruket må være best mulig faglig fundert, og et bedre klimaregnskap er en viktig brikke som må på plass i dette puslespillet. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med klimaarbeidet i landbruket samtidig som matproduksjonen ivaretas, sier Gimming.

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket nedsettes fra 9. november 2017 og skal fungere fram til 1. juli 2019. Utvalget skal gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og rapporteringsrutiner knyttet til utslippsregnskapet kan forbedres. Utvalget skal også se nærmere på metoder for hvordan jordbruket sitt samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og synliggjøres bedre. Utvalget har sitt første møte 12. desember 2017.