Nytt forslag om festeavgift et steg i riktig retning

Publisert 01.04.2015
  • Tips en venn om denne siden

Grunneierne kan øke avgiften når festeavtalene forlenges.

Regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven gir bortfester og grunneier mulighet for å øke festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. 

– Det er et steg i riktig retning for å sikre samsvar mellom loven og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bakgrunnen for regjeringens endringsforslag om ny festeavgift, er at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) i 2012 slo fast at reglene i tomtefesteloven var i strid med bortfesternes eiendomsvern. I sin begrunnelse la Domstolen vekt på at dagens festeavgifter er for lave og uten sammenheng med tomtens markedsverdi. Domstolen slo fast at det ikke forelå en rimelig balanse når det gjaldt verdifordelingen mellom fester og grunneier. Hele verdiøkningen har tilfalt fester.

- Det er bra at regjeringen nå følger opp dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og gir utleiere rett til å øke festeavgiften for å rette opp den skjeve balansen Menneskerettighetsdomstolen slo fast er feil, sier Olav A. Veum, leder i Norges Skogeierforbund.

Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enig i prinsippet om ”engangsløft” som innebærer at utleier ved forlengelse av festeavtalen kan kreve høyere avgift. Den regulerte festeavgiften skal etter regjeringens forslag utgjøre 2,5 prosent av råtomtverdien, begrenset oppad til litt over kr 11 000. Organisasjonene mener ikke det er riktig å lovfeste avkastningsrenten, og at det bør være opp til domstolene å fastsette renten slik situasjonen er i dag – eventuelt i forskrift for å følge markedsrenten til enhver tid.

- Når Tomtefesterforbundet nå hevder at regjeringens forslag innebærer en verdioverføring i millionklassen fra fester til bortfester, er det å snu saken på hodet. Forslaget retter opp en feil som har betydd at festere siden 1940 har hatt lavere festeavgifter enn det de skulle ha hatt i henhold til avtale med bortfester, understreker Lars Petter Bartnes.

- Det er viktig å lage en regel som kan stå seg over tid. Derfor burde det tilstrebes mer likevekt mellom fester og bortfester, slår Veum fast.

Både Bondelaget og Skogeierforbundet har over lang tid jobbet for å få endret tomtefesteloven, og organisasjonene ser nå resultater av sitt arbeid.

- Målet for regjeringen må være å få plass et lovverk som hindrer unødige tvister, og som samtidig fjerner all tvil om at loven er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, avslutter Bartnes.

Kontaktpersoner:

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 90 08 45 76

Ole Jacob Helmen, advokat i Norges Bondelag 958 32 433

Olav A. Veum, leder i Norges Skogeierforbund 901 38 998

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere