Nyt Afrika-debatten er ei avsporing

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi kan nyte både afrikanske og norske varer, til nytte for afrikanske og norske bønder.

Det streka første nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla under då ho møtte Utenriksdepartementets aspirantkurs om "samstemthet i utviklingspolitikken". Bondelagets første nestleiar tok del i ein paneldebatt der ho møtte representantar frå Fremskrittspartiet og Kirkens Nødhjelp.

Landbruk for lite prioritert i bistand

- Landbruket er har vore for lite prioritert i årevis i bistandspolitikken og norsk utviklingspolitikk. Andel av støtta som går til landbruket har falle dramatisk både frå nord til sør og internt i sør. Siste åras matkrise har fått mange til å opne augene og sjå at auka investeringar i landbruket er heilt nødvendig, peika Hundåla på.

Ikkje manglande samstemthet

- Vi har rett og plikt til å produsere den vesle andelen av verda sin matproduksjon som norsk landbruk står for. Med rette har regjeringa ein ambisjon om å auka norsk landbruksproduksjon for å halde tritt med folkeauken i Noreg. Det er ikkje for ambisiøst all den tid vi berre produserer mindre enn halvparten av maten vi et. Når eg slepp lamma mine ut på fjelbeite på sommaren, er det ingen andre som vil nytte seg av dei ressursane om eg sluttar med sau, sa Hundåla som meinte det ikkje er manglande samstemthet å oppretthalde ein norsk landbruksproduksjon til eiga befolkning og samtidig jobbe for utvikling i sør.

- Eg har enno til gode å treffe ein bonde frå eit utviklingsland, eller frå eit anna land for den saks skyld, som skuldar med for umoral når eg ynskjer å produsere lammekjøt til norske forbrukarar, streka ho under.

Vi vil vri importen vi treng

- I dag står EU for nesten heile importen av landbruksvarer til den norske marknaden. Vi vil vri noko av den importen vi uansett treng, frå EU til utviklingsland. Men då må vi slutte å gi EU så gode preferansar. Det krev mot, jamfør reaksjonane på dei små tollendringane Regjeringa gjekk inn for tidlegare i haust.

Kontakt i Norges Bondelag: Berit Hundåla

Bondelagets temaside internasjonalt arbeid

Bakgrunn:

Med 8 avdelinger og et uteapparat på mer enn 100 stasjoner er Utenriksdepartementet det personellmessig største departement i norsk statsadministrasjon. Det er også det eneste departement med to statsråder: en utenriksminister og en utviklingsminister, med hvert sitt konstitusjonelle ansvar. Les mer om departementet.

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, for utenriksøkonomiske spørsmål og utviklingssaker. Utenriksdepartementet har også en viktig samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer og statsinstitusjoner, ettersom det er utenriksministeren som har det øverste ansvar for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk.

UDs aspirantkurs er et treårig traineeprogram med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og i utlandet. Aspirantopptaket blir som regel publisert primo januar med søknadsfrist ultimo januar/primo februar. I 2012 var det nærmere 500 søkere.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere