Nye standardavtaler for vindparker

Publisert 06.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag lanserer nå standardavtaler for grunneiere med aktuelle arealer for vindkraftutbygging.

Utarbeidelsen av avtalene har skjedd i samarbeid med Norges Skogeierforbund. Avtaleverket vil kunne være til stor nytte for grunneiere med aktuelle arealer for utleie til vindparker. Jo tidligere i prosessen grunneierne innleder samarbeid og tar avtaleverket i bruk, jo bedre vil resultatet kunne bli.

Disse standardavtaledokumentene er utarbeidet:

  • Avtale for arealutleie til utbygger
  • Internavtale mellom berørte grunneiere
  • Vedtekter for grunneierlag i vindparken
  • Brukerveiledning til avtalene

Standardavtalene er utarbeidet som en delsatsing i Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket, som nylig er avsluttet. Avtaledokumentene er ført i pennen av advokat Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirmaet Nidaros – i samarbeid med prosjektleder Terje Engvik og advokatene Ole Jacob Helmen og Erlend Stabell Daling i Bondelaget. Fra Norges Skogeierforbund har rådgiver Dag Skjølaas deltatt i arbeidet.

Avtalene gir komplette eksempler på hvordan gjennomarbeidete avtaler kan se ut. I brukerveiledningen utdypes avtalebestemmelsene, og det gis en omtale av ulike måter å løse utfordringer på og ulike godtgjørelsesmodeller som benyttes i markedet. Om grunneierne bør danne et formelt grunneierlag, vil kunne avhenge av antallet grunneiere og måten samarbeidet ønskes organisert på.

Ofte vil et utbyggingsselskap ha sine egne avtalemaler og presentere ferdige forslag for grunneierne. I slike tilfelle vil standardavtalen for arealutleie med brukerveiledning være nyttig for å vurdere innholdet i et mottatt avtaleforslag. Avtaleprosessen kan være komplisert og utfordrende. Bondelaget råder medlemmene til å søke sakkyndig hjelp i prosessen og til gjennomgang av avtaledokumenter før signering. Samarbeidsadvokatene til Bondelaget kan yte verdifull bistand.

Standardavtaledokumentene for vindkraft er tilgjengelige for medlemmene innlogget på Bondelagets ekstranett eller i nettbutikken.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere