Utarbeidelsen av avtalene har skjedd i samarbeid med Norges Skogeierforbund. Avtaleverket vil kunne være til stor nytte for grunneiere med aktuelle arealer for utleie til vindparker. Jo tidligere i prosessen grunneierne innleder samarbeid og tar avtaleverket i bruk, jo bedre vil resultatet kunne bli.

Disse standardavtaledokumentene er utarbeidet:

  • Avtale for arealutleie til utbygger
  • Internavtale mellom berørte grunneiere
  • Vedtekter for grunneierlag i vindparken
  • Brukerveiledning til avtalene

Standardavtalene er utarbeidet som en delsatsing i Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket, som nylig er avsluttet. Avtaledokumentene er ført i pennen av advokat Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirmaet Nidaros – i samarbeid med prosjektleder Terje Engvik og advokatene Ole Jacob Helmen og Erlend Stabell Daling i Bondelaget. Fra Norges Skogeierforbund har rådgiver Dag Skjølaas deltatt i arbeidet.

Avtalene gir komplette eksempler på hvordan gjennomarbeidete avtaler kan se ut. I brukerveiledningen utdypes avtalebestemmelsene, og det gis en omtale av ulike måter å løse utfordringer på og ulike godtgjørelsesmodeller som benyttes i markedet. Om grunneierne bør danne et formelt grunneierlag, vil kunne avhenge av antallet grunneiere og måten samarbeidet ønskes organisert på.

Ofte vil et utbyggingsselskap ha sine egne avtalemaler og presentere ferdige forslag for grunneierne. I slike tilfelle vil standardavtalen for arealutleie med brukerveiledning være nyttig for å vurdere innholdet i et mottatt avtaleforslag. Avtaleprosessen kan være komplisert og utfordrende. Bondelaget råder medlemmene til å søke sakkyndig hjelp i prosessen og til gjennomgang av avtaledokumenter før signering. Samarbeidsadvokatene til Bondelaget kan yte verdifull bistand.

Standardavtaledokumentene for vindkraft er tilgjengelige for medlemmene innlogget på Bondelagets ekstranett eller i nettbutikken.