Illustrasjonsfoto: Terje EngvikI samarbeid med Norges Bondelag og LVK (Landssamanslutninga for vassdragskommunar) har Advokatfirmaet Lund & Co under ledelse av advokat Ulf Larsen, utarbeidet to helt nye standardavtaler for småkraft. Avtalene erstatter de tidligere "Lillekraft-avtalene". Norges Bondelag har deltatt aktivt i utformingen av avtalene, særlig representert ved prosjektleder Terje Engvik. Dertil har to av Bondelagets advokater har fulgt prosessen tett.

De nye standardavtalene representerer en forenkling av avtaleverket og ajourfører samtidig avtaleinnholdet i tråd med den raske utviklingen en har hatt i småkraftnæringen.

Bondekraft-avtalen

Den første avtalen ("Bondekraft-avtalen") er utarbeidet til bruk for falleiere som ønsker å bygge og eie et småkraftverk i egen regi. Avtalen regulerer alle faser av prosessen; planlegging, fallrettsutleie, avtalevilkår gjennom driftsperioden og avslutningen av avtaleforholdet. Falleiere som er godt i gang med planleggingen, men som ikke har skrevet fallrettsavtale ennå, kan bruke de delene av standardavtalen som passer. Avtalen fanger også opp tilfellene der ikke alle falleierne ønsker å være med på å eie kraftverket.

Utleie-avtalen

Den andre avtalen ("Utleie-avtalen"), dekker tilfellene der falleierne ønsker å leie ut fallretten til et samarbeidsselskap, enten i form av ren utleie eller i kombinasjon med delt eierskap i kraftverket. I slike tilfeller vil ofte samarbeidspartneren ha sine egne avtalemodeller som presenteres for falleierne. Standardavtalen vil da ha en viktig funksjon når falleieren skal vurdere tilbudet fra samarbeidspartneren og inngå forhandlinger om en endelig avtale.

Trygt og kvalitetssikret

Standardavtalene er eksempler på trygge og kvalitetssikrede avtaler for partene. De forskjellige avtalesituasjonene vil alltid variere, og i markedet finnes det mange forskjellige avtalevarianter. Derfor må standardavtalene alltid tilpasses den konkrete situasjonen for avtaleforholdet - med aktuelle tilføyelser, strykninger eller omredigeringer. Det anbefales sakkyndig bistand og juridisk assistanse før de endelige avtalene utarbeides og signeres.

Standardavtalene Bondekraftavtalen og Utleieavtalen er gratis tilgjengelige for medlemmene i nettbutikken.