Norges Bondelag, LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) og Advokatfirmaet Lund & Co DA har tidligere lansert to standardavtaler for småkraftverk kalt "Bondekraft-avtalen" for realisering av småkraftverk i egen regi og "Utleieavtalen" for utleie av fallretter. Nå er det utarbeidet en veileder til de to standardavtalene. Formålet med veilederen er å gjøre det enda enklere for grunneierne å utarbeide skreddersydde avtaler på grunnlag av standardavtalene – eller vurdere kvaliteten på mottatte avtaleforslag fra utbyggingsselskaper for småkraft.

Standardavtaletekstene gir et fullstendig eksempel på formell avtaleregulering av de ulike problemstillingene i forbindelse med småkraftverksetablering og fallrettsutleie. Veilederen gir grundige, utfyllende kommentarer og beskriver på en del punkter alternative modeller og løsninger.

Veilederen, som er på i alt 34 sider, er bygget opp slik at Bondekraftavtalen behandles først. Siden standardavtalene er bygd opp etter samme mal og struktur, vil mange av kommentarene være felles for begge avtaletypene. Det som er spesielt for utleieavtalen omtales separat for seg i et eget kapittel avslutningsvis. Grunneiere som skal realisere småkraftverk i egen regi kan således nøye seg med å lese innledningen og kapitlet om Bondekraftavtalen. De som er i en situasjon der det er aktuelt å leie ut fallrettene, må lese hele veilederen for å få fullstendig informasjon.

Ved bruk av standardavtalen og veilederen får partene et trygt og kvalitetssikret grunnlag for utarbeidelse av en konkret avtale som ivaretar partenes interesser. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at avtalene er standardavtaler. Det betyr at det regelmessig vil være behov for individuelle tilpasninger. Når det gjøres tilpasninger må man huske på at endringene også kan få betydning for hele avtalestrukturen. Ved individuelle tilpasninger kan det være fornuftig å snakke med en advokat først. Ved behov for bistand kan en av Bondelagets samarbeidsadvokater kontaktes.

Standardavtalene Bondekraftavtalen og Utleieavtalen sammen med veilederen er gratis tilgjengelige for Bondelagets medlemmer i nettbutikken eller innlogget på medlemssidene.