Tidligere ble det kjent at Norges Bondelag fikk gjennomslag for videreføring av strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag. Nå er forskriften vedtatt og den vil gjelde for strømforbruk i perioden fra og med april 2022 til og med mars 2023.

Registreringen åpner i august

For jordbruksforetak er vilkårene for å få støtte så å si uendret. Alle må imidlertid registrere seg på nytt hos Landbruksdirektoratet, uavhengig om man har registrert seg og mottatt strømstøtte tidligere.

Ifølge direktoratets nettsider åpnes det for registreringer i løpet av august og da vil det kun være behov for å registrere seg én gang. Søknadsfristen er 30. september.

Utbetalingene vil nå være kvartalsvis, ikke månedlig slik ordningen var tidligere. Ettersom første søknadsfrist er 30. september, vil første utbetaling for 2. kvartal komme i midten av oktober.

For veksthus endres ordningen til å bli en søknadsbasert ordning. I forskriften presiseres det at ordningen dekker faktiske strømutgifter utover 70 øre/kwh.

Støtte for hele vanningsperioden.

Norges Bondelag har jobbet for at strømstøtten til vanningslag må gjelde for hele vanningsperioden. Dette har Bondelaget fått gjennomslag for. Vanningslag kan dermed få støtte for perioden fra april til oktober. Denne ordningen er også søknadsbasert.