Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Publisert 13.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Forslag til ny forskrift fra Miljødirektoratet går imot rovdyrpolitikkens premisser. Naturmangfoldloven § 19 fastslår full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept av rovdyr, men direktoratets forslag vil svekke dyreeiernes muligheter til full erstatning.

I oktober sendte Miljødirektoratet ut en høring om nyforskrift for tap av husdyr til rovvilt. Direktoratet ønsker å øke kravene til dyreiere i høyrisikoområder og samtidig gjøre det enklere å dokumentere tap. Direktoratet hevder de forankrer de foreslåtte endringene i en rapport fra et ekspertutvalg i 2011, tillegg til den såkalte Kleiva-dommen i Høyesterett samt Krokann-dommen i Frostating Lagmannsrett.

- Bomskudd
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ønsker flere av forslagene trukket da disse verken er i tråd med råd fra ekspertutvalget, retten til full erstatning, eller Krokann-dommen. Les brevet fra organisasjonene her.

 - Går forslagene gjennom vil krav til skadedokumentasjon bli skjerpet fremfor forenklet. Samtidig vil mange bønder som har dyr beitende i rovdyrutsatte områder miste retten til erstatning. Dette er et totalt bomskudd fra myndighetene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Mer hodebry for bonden
Logisk nok, gis det ikke erstatning for normaltap. Dette er definert som «det tap av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i besetningen uten forekomst av rovvilt». I forslag til ny forskrift er begrepet ”besetningen” endret til «beiteområdet».

- Dette skaper flere problemer, eksempelvis må søkeren dokumentere normaltap langt ut over egen besetning, altså i hele beiteområdet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Bonden må betale rovviltpolitikken
Direktoratet foreslår også endringer i samsvar med Kleiva-dommen i Høyesterett 10. oktober 2012. Kleiva-dommen pålegger bonden enten å slutte å benytte egne beiteområder som ligger i områder med etablerte rovdyr, eller investere i svært kostbare rovdyrtiltak, dersom han skal få erstatning for husdyrtap. 

- Det har lenge vært politisk enighet om at det er storsamfunnet som skal bære den økonomiske byrden av vedtatt rovviltpolitikk, men her blir den overlatt i stor grad til bonden, sier leder i Norsk Sau og Geit, Tone Våg.

- Tilsidesetter Krokann-dommen
Det er svært vanskelig å finne tapte dyr som bevis for tap til rovdyr i utmark, og direktoratet skriver at de ønsker å redusere krav til skadedokumentasjon. Men forslaget til ny § 7 i forskriften fastsetter i stedet flere nye vilkår som må være oppfylt samtidig for at erstatning skal bli gitt, deriblant økte krav til kadaverfunn.

I den såkalte Krokann-saken, slår Frostating lagmannsrett fast at myndighetene ikke kan legge vekt på manglende kadaverfunn når andre omstendigheter tyder på tap til rovdyr. Dommen er rettskraftig.

- Forslaget er som skapt til å sementere den forvaltningspraksis som domstolen i Krokann-saken har slått fast at er ugyldig. Krokann ville ikke fått sin rettmessige erstatning dersom forslaget til ny forskriftsbestemmelse hadde vært lagt til grunn i behandling av hans sak, sier Tone Våg.

Flere andre ting i den foreslåtte teksten i § 7 vil også skape enda mer hodebry for saksbehandlere fremfor å forenkle behandlingen og gjøre den mer forutsigbar.

- Her har Miljødirektoratet misforstått og baserer seg på gammel kunnskap. Forslagene kommer til å utløse full forvirring i forvaltningen og flere mulige runder i rettssystemet. Hele høringen burde trekkes tilbake, sier Nils Bjørke.

Næringsorganisasjonene ønsker at:

  • Dagens bestemmelse om at normaltap som utgangspunkt skal fastsettes på besetningsnivå bør videreføres.

  • Regjeringen foretar en politisk vurdering av i hvilken grad det kan kreves økonomiske oppofrelser av den enkelte dyreeier for å være i posisjon til å få rovviltskadeerstatning.

  • De foreslåtte endringene av retningslinjene til § 4 må avvente en slik vurdering.

  • Forslaget til ny § 7 er ikke i samsvar med retten til full erstatning i naturmangfoldloven § 19, og må forkastes. Gjeldende forskrift § 8 må videreføres. 

Kontaktpersoner:

Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag
901 50 624
nils.bjorke@bondelaget.no

Tone Våg, leder av Norsk sau og geit
995 82 658
tonevaag@online.no

Ann Merete Furuberg, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag
901 63 092
merete@smabrukarlaget.no

Tine Larsen, advokat
99 11 99 00
tl@lundogco.no

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere