Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog Arbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren.

-Forslaget innebærer svært omfattende økonomiske konsekvenser for norsk landbruk. Med dagens løsninger vil behovet for investeringer være minst 5,5 milliarder kroner, skriver Norges Bondelag i et brev til Arbeidstilsynet,  og gir klart uttrykk for at en vesentlig del av norske husdyrprodusenter trolig vil velge avvikling framfor tilpasning dersom forslaget til normer blir vedtatt.

Norges Bondelag har på sin side samlet inn opplysninger og samarbeidet med Veterinærinstituttet, Norsk Fjørfelag, Animalia, Nortura, Norsvin, TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Alle peker på at det spesielt er vinteren som skaper problemer.

-Det må ikke herske tvil om at landbruket er interessert i lavest mulig eksponering for ammoniakk i arbeidsatmosfæren, av hensyn til de yrkesaktive -både bønder og ansatte- som arbeider i husdyrrom og andre steder der ammoniakk er en del av miljøet, og av hensyn til dyrevelferd og produksjonsøkonomi, understreker Bondelaget.

Oversikten som Bondelaget har utarbeidet på grunnlag av data fra organisasjonene, viser at en tilpassing til den foreslåtte normen på 5 ppm vil kreve:

  • økt ventilasjonskapasitet for alle produksjoner,
  • økt fyringskapasitet,
  • ombygging av husdyrbygninger,
  • bygging av særkilte rom for forvarming av luft
  • behov for mer omfattende renhold
  • hyppigere utgjødsling
  • og/eller reduserte belegg for mange produksjoner

- Uhåndterbart for norsk landbruk, slår Bondelaget fast.

-Nye krav vil øke driftsulempene i forhold til andre europeiske land betydelig. Norsk husdyrhold har ikke økonomi til å håndtere de endringene som skal til for å redusere nivå til en norm på 5 ppm, heter det i brevet til Arbeidstilsynet.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Per Skorge,Inger Johanne Sikkeland.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere