Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog Arbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren.

-Forslaget innebærer svært omfattende økonomiske konsekvenser for norsk landbruk. Med dagens løsninger vil behovet for investeringer være minst 5,5 milliarder kroner, skriver Norges Bondelag i et brev til Arbeidstilsynet,  og gir klart uttrykk for at en vesentlig del av norske husdyrprodusenter trolig vil velge avvikling framfor tilpasning dersom forslaget til normer blir vedtatt.

Norges Bondelag har på sin side samlet inn opplysninger og samarbeidet med Veterinærinstituttet, Norsk Fjørfelag, Animalia, Nortura, Norsvin, TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Alle peker på at det spesielt er vinteren som skaper problemer.

-Det må ikke herske tvil om at landbruket er interessert i lavest mulig eksponering for ammoniakk i arbeidsatmosfæren, av hensyn til de yrkesaktive -både bønder og ansatte- som arbeider i husdyrrom og andre steder der ammoniakk er en del av miljøet, og av hensyn til dyrevelferd og produksjonsøkonomi, understreker Bondelaget.

Oversikten som Bondelaget har utarbeidet på grunnlag av data fra organisasjonene, viser at en tilpassing til den foreslåtte normen på 5 ppm vil kreve:

  • økt ventilasjonskapasitet for alle produksjoner,
  • økt fyringskapasitet,
  • ombygging av husdyrbygninger,
  • bygging av særkilte rom for forvarming av luft
  • behov for mer omfattende renhold
  • hyppigere utgjødsling
  • og/eller reduserte belegg for mange produksjoner

- Uhåndterbart for norsk landbruk, slår Bondelaget fast.

-Nye krav vil øke driftsulempene i forhold til andre europeiske land betydelig. Norsk husdyrhold har ikke økonomi til å håndtere de endringene som skal til for å redusere nivå til en norm på 5 ppm, heter det i brevet til Arbeidstilsynet.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Per Skorge,Inger Johanne Sikkeland.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere