Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog Arbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren.

-Forslaget innebærer svært omfattende økonomiske konsekvenser for norsk landbruk. Med dagens løsninger vil behovet for investeringer være minst 5,5 milliarder kroner, skriver Norges Bondelag i et brev til Arbeidstilsynet,  og gir klart uttrykk for at en vesentlig del av norske husdyrprodusenter trolig vil velge avvikling framfor tilpasning dersom forslaget til normer blir vedtatt.

Norges Bondelag har på sin side samlet inn opplysninger og samarbeidet med Veterinærinstituttet, Norsk Fjørfelag, Animalia, Nortura, Norsvin, TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Alle peker på at det spesielt er vinteren som skaper problemer.

-Det må ikke herske tvil om at landbruket er interessert i lavest mulig eksponering for ammoniakk i arbeidsatmosfæren, av hensyn til de yrkesaktive -både bønder og ansatte- som arbeider i husdyrrom og andre steder der ammoniakk er en del av miljøet, og av hensyn til dyrevelferd og produksjonsøkonomi, understreker Bondelaget.

Oversikten som Bondelaget har utarbeidet på grunnlag av data fra organisasjonene, viser at en tilpassing til den foreslåtte normen på 5 ppm vil kreve:

  • økt ventilasjonskapasitet for alle produksjoner,
  • økt fyringskapasitet,
  • ombygging av husdyrbygninger,
  • bygging av særkilte rom for forvarming av luft
  • behov for mer omfattende renhold
  • hyppigere utgjødsling
  • og/eller reduserte belegg for mange produksjoner

- Uhåndterbart for norsk landbruk, slår Bondelaget fast.

-Nye krav vil øke driftsulempene i forhold til andre europeiske land betydelig. Norsk husdyrhold har ikke økonomi til å håndtere de endringene som skal til for å redusere nivå til en norm på 5 ppm, heter det i brevet til Arbeidstilsynet.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Per Skorge, Inger Johanne Sikkeland.