Ny lov vil gi svakere jordvern

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov vil svekke vernet av matjord

Nylig vedtok Stortinget at omdisponeringen av dyrka matjord skal reduseres til 4000 dekar årlig innen 2020.  Samtidig som Stortinget vedtar innstramming av jordvernet arbeider regjeringen med ”forenklinger” i plan- og bygningsloven.

- Storparten av omdisponeringen av matjord skjer i dag av kommunene med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Flere av endringene som regjeringen har foreslått vil gjøre matjorda enda mer utsatt for omdisponering enn den er i dag.  Det er det motsatte av det Stortinget har bedt om, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Vanskeligere å overprøve

Brita SkallerudTall fra landbruksdirektoratet viser at hele 81 prosent av omdisponeringen av dyrka jord ble gjort med utgangspunkt i denne loven i fjor. Blant endringsforslagene fra regjeringen er fjerning av bestemmelsen om at kommunene skal vektlegge statlige og regionale planer. Dette betyr at kommunene ikke lenger bør avslå dispensasjonssøknader som nasjonale eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt om.

- Kommunene skal altså gis myndighet til i større grad å se bort fra føringer og signaler fra storting, regjering og fylkeskommunene. I tillegg legges det her opp til at saksbehandlere i kommunen kan bruke mer skjønn når de vurderer dispensasjonssøknader, noe som gjør vedtakene vanskeligere å overprøve, sier Skallerud.

Ikke lenger nasjonal politikk

- I mange kommuner er det naturligvis fristende å tillate bygging på matjord dersom dette gir dem arbeidsplasser eller mulighet tilgang på nye boliger, mens det er et nasjonalt mål å begrense nedbygging av matjord. Vi er derfor bekymret for konsekvensene dette kan få for jordvernet, understreker hun.

Bondelaget er også kritiske til at staten ikke lengre skal godkjenne regionale planstrategier. Det gir en sikkerhet for at nasjonal politikk, som vern av matjord, blir tatt hensyn til når strategiene gjennomgås av departementet.

- Vi har liten tro på at disse lovendringene vil føre til at kommunene legger større vekt på beskyttelse av matjord, heller tvert imot. Skal disse ”forenklingene” gjennomføres må hensynet til dyrket og dyrkbar jord forsterkes. Da foreslår vi at det tas inn en bestemmelse likt strandsonebestemmelsen som finnes i dagens lov, avslutter 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere