Ny forskrift om regulering av svineproduksjonen

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det blir innstramminger i maksantall utrangerte purker.
Mindre smågris: Lavere antall utrangerte purker vil gi fortsatt spredt produksjon av gris.

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet om å styrke markedsreguleringen og stramme inn regelverket for svineproduksjon. I dag kom endelig forskriften.

Fakta
I jordbruksoppgjøret 2018 ble partene enige om å utrede innstramminger i deler av svineproduksjonen. Landbruksdirektoratet la fram en rapport om saken i september 2018. Et høringsforslag til ny forskrift hadde frist i mars 2019. Opprinnelig var målet i avtalen en ikrafttredelse av endringer fra 1.1.2019.
Med nye regler er det et tak på maksimalt 150 utrangerte purker per år.
Det er egne regler for purkeringer, og for avlsbesetninger som er tilknyttet offentlig anerkjente avlsorganisasjoner.
Forskriften har virkning fra 2020, og det er en overgangsperiode på fem år.

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet mellom bondeorganisasjonene og staten om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Bakgrunnen var en økt bruk av purker som kun får ett kull med grisunger. Det fører til at tilførselen av smågris øker.

- Det har tatt lang tid å få denne forskriften på plass, og vi er fornøyd med at det skjer nå. Det var et premiss for jordbruksoppgjøret i 2018, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Konsesjonsregelverket er et viktig verktøy for å kunne opprettholde en svineproduksjon med god geografisk spredning i Norge. Grensene i forskriften for antall slaktede/omsatte purker i svineproduksjonen er nå på et fornuftig nivå, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er fornøyd med at forskriften endelig er på plass.

I en utredning om saken i 2018, konkluderte Landbruksdirektoratet med at produksjonsformen med purker som får grisunger én gang var økende og ikke etter intensjonen med konsesjonsregelverket. Intensjonen er å spre svineproduksjonen på flere enheter.

Bakgrunnen for forslaget i 2018 var en utfordrende markedssituasjon for svin. Jordbruket ba derfor om, og fikk tilslutning til, konkrete grep for å styrke muligheten til å balansere svinemarkedet. Denne innstrammingen er ett av flere grep vi ble enige om. Situasjonen i markedet har i 2019 vært bedre, men det er behov for en styrket regulering og et tydelig regelverk.

- Denne endringen vil bidra til at intensjonen i konsesjonsregelverket blir etterlevd; nemlig spredt svineproduksjon på flere gårder. Det er vi fornøyd med, sier Bartnes.

Overgangsperiode på fem år

I utredningen fra Landbruksdirektoratet ble det vurdert mulige løsninger for å tilpasse næringen til de nye grensene. I høringsforslaget våren 2019 var forslaget en overgangsperiode på tre år. Norges Bondelag ba i sitt høringssvar om at departementet vurderte en forlengelse.

- Det er viktig med en overgangsordning slik at næringen har mulighet til å tilpasse seg endringene. Forskriften setter nå overgangsperioden til fem år, sier Bartnes.

Les ny forskrift hos Landbruks- og matdepartementet. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere