Norsk matproduksjon virker stabiliserende på norsk økonomi

Publisert 01.04.2016
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag.

Norsk økonomi preges av økt usikkerhet og stigende arbeidsledighet. Fastlandsnæringene må styrkes. Norsk landbruk og matindustri er vår største landbaserte verdikjede. Vi er konjunkturuavhengige og stabiliserer norsk økonomi. Næringene i bioøkonomien har stort potensial for økt verdiskaping, og vi forventer derfor at regjeringen griper muligheten og satser offensivt på norsk landbruk gjennom årets jordbruksoppgjør. Dette er viktig for å øke selvforsyningsgraden.

Alt areal må tas i bruk

Et samlet Storting vil øke norsk matproduksjon. Da må alt areal tas i bruk, vi må satse på god agronomi og virkemidlene må sikre et mangfold av små og store bruk i hele landet. Årets jordbruksoppgjør må prioritere små og mellomstore bruk. Representantskapet i Norges Bondelag krever at budsjettmidlene økes og målrettes gjennom å: styrke strukturen i areal- og husdyrtilskuddene og etablere driftsvansketilskudd.

Økonomien i melk- og storfekjøttproduksjon er avgjørende i distriktslandbruket. Det er også her arealnedgangen er størst. Virkemidler med strukturinnretning treffer distriktslandbruket godt.  I tillegg må fraktordningene styrkes.
Målprisene må økes innenfor handlingsrommet av importvernet og sikre volumet. 

Norsk matproduksjon er klimasmart

Det er klimasmart å øke norsk matproduksjon. Norsk storfekjøttproduksjon slipper ut halvparten så mye klimagasser som det globale gjennomsnittet, og vi kan redusere utslippene ytterligere. Tiltakene må være kunnskapsbaserte, treffsikre og lønnsomme for bonden. Det må derfor etableres en plattform for langsiktig samarbeid om klimatiltak mellom landbruket og myndighetene. Godt drenert jord er et viktig klimatiltak, dreneringstilskuddet må økes og innrettes slik at det gir ønsket effekt.

Kanaliseringspolitikk viktig

Kanaliseringspolitikken er viktig for den geografiske produksjonsfordelingen.
- Arealnedgangen i kornproduksjonen må snus. Kornøkonomien må styrkes slik at korn produseres der det er naturgitte forutsetninger for det.
- Norsk storfekjøttproduksjon må økes. Det må satses både på kombinert melk- og kjøttproduksjon, og ammeku. Dette er særlig viktig for å utnytte de marginale grasområdene.

Markedsmulighetene for frukt, bær, grønnsaker og potet må utnyttes. Det samme gjelder for økologiske produkter.

Flerårig investeringspakke

Representantskapet i Norges Bondelag krever en særskilt budsjettbevilgning i form av en flerårig investeringspakke. Dette er fornuftig motkonjunkturpolitikk som vil gi umiddelbar effekt. Det er stort behov for å fornye driftsapparatet. Virkemidlene må særlig rettes inn mot små og mellomstore bruk og tilpasses areal- og ressursgrunnlaget på det enkelte bruk. Satsingen er nødvendig blant annet for å sikre en smidig overgang til løsdriftskravet i 2024. Det er store investeringsbehov i kornproduksjon, frukt og grønt. Regjeringen må iverksette sin varslede fondsordning for å øke investeringsevnen.

Norge trenger bonden

Gode inntektsmuligheter og velferdsordninger er avgjørende for at ungdom skal velge landbruk. Inntektsgapet til andre grupper må reduseres. Like viktig er fordelingen av inntektsveksten slik at vi sikrer et mangfold av små og store bruk i hele landet. Dette er avgjørende for å oppfylle Stortingets vedtak om økt norsk matproduksjon.
Norge trenger mer grønn verdiskaping og effektive klimatiltak. Norge trenger bonden.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere