– Tørken vi nå ser i USA etterfølger avlingssvikten i Sør-Amerika i vinter. Resultatet blir at prisene på soya og mais nå er høyere enn siste toppnivå vinteren 2007/08, sier Steinar Moksnes, innkjøpssjef i Felleskjøpet Agri.

Det fokuseres for tiden sterkt på den ekstreme værsituasjonen som råder verden rundt. Også norske aviser har fokus på hvilken betydning dette kan få for norske råvarepriser og pris på matvarer til forbruker:

Med slike overskrifter skremmes norske forbrukere til å tro at matvareprisene vil fyke i været innen kort tid.

– Er dette reelt også for oss i Norge?

– Norge er til en viss grad skjermet for svingninger i verdensmarkedsprisen på råvarer til kraftfôr. Verdensmarkedsprisene ligger normalt lavere enn våre målpriser for korn og proteinråvarer, som fastsettes i jordbruksavtalen. Når vi importerer råvarer blir prisendringer derfor jevnet ut med motsatt endring i toll, ettersom tollen beregnes som differansen mellom målpris for hver råvare og verdensmarkedspris. Dette gjelder vel og merke så lenge verdensmarkedsprisene er lavere enn vår norske målpris, understreker Moksnes.

Verdensmarkedspris vs. norsk målpris

Moksnes påpeker at verdensmarkedsprisen på soyamel akkurat nå er vesentlig høyere enn våre målpriser.
– Prisen på mais ligger tett opp til målpris, mens prisen på fôrhvete fortsatt ligger lavere enn vår norske målpris. Når verdensmarkedsprisen beveger seg over norsk målprisnivå og toll blir satt til 0, vil endringer slå direkte inn i vår råvarekostnad. Prisendringer mellom tollendringstidspunkter (månedlig for proteinråvarer, hver tredje måned for kornråvarer) vil også slå ut i vår råvarepris, sier han.

– Hva med prisen på norsk korn?
– Norsk fôrkorn er basis for vår kraftforproduksjon og utgjør normalt 50-60 % av det totale råvareforbruket. Gjennom landbrukspolitikken med målpriser er prisen på norsk korn stabil og forutsigbar uavhengig av høye eller lave verdensmarkedspriser. Innslaget av norsk korn har derfor en stabiliserende virkning på råvarekostnaden til kraftfor. Det gjenstår å se hvor mye fôrkorn som blir tilgjengelig fra årets avling. Her er både totalt kornkvantum og ikke minst matandel i hveten avgjørende, fremholder Moksnes.

Situasjonen for Felleskjøpet

Moksnes sier at Felleskjøpet Agri foreløpig har nok bygg, fôrhvete og havre inntil årets avling blir tilgjengelig.
– Importen av bygg og fôrhvete ble gjort før den kraftige prisøkningen. Vi har nok mais til akseptable priser inntil ny europeisk avling blir tilgjengelig i oktober/november. Utfordringen ligger først og fremst på soyamel, hvor prisen nå ligger vel en krone over målprisnivå. Her vil vi allerede fra inneværende måned få økning i råvarekostnaden, og mest i de blandinger som har høyest innslag av soyamel. Med dagens prisnivå vil effekten av høy soyapris utgjøre i overkant av ett øre pr prosent-enhet innblanding i resept pr kg kraftfor. Også i enkelte FORMEL-blandinger med innslag av rapsfrø, vil vi få en økning i råvarekostnad på grunn av høy pris på importert rapsfrø, sier han, men beroliger:

– Situasjonen er imidlertid mindre dramatisk enn forrige gang vi hadde verdensmarkedspriser på samme høye nivå. Vinteren 2007/08 måtte vi importere mange kornpartier 30-40 øre pr kg over målpris for import. Siden den gang er målprisene for norsk fôrkorn til sammen økt med 50 øre pr kg. Målprisen for soyamel er i samme periode økt med nesten 80 øre pr kg, slik at vi i Norge nå er langt mer robuste før høye verdensmarkedspriser slår inn med økning i vår råvarekostnad. Situasjonen oppleves nok langt mer dramatisk i våre naboland, hvor de har merket effekten av stigende råvarepriser fra første cent, avslutter Steinar Moksnes.

Kilde: Felleskjøpet Agri

Bondelagets temasider planteproduksjon