Nordiske bondeleiarar med felles uttale om matkjede

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nordiske bondeleiarar krev ein meir rettferdig maktfordeling i matkjeda.

Nordiske bondeleiarar var nyleg samla til møte i Finland der maktforholda i matkjede var eit hovudtema. Frå venstre: Erna Bjarnadottir, rådgjevar i det islandske bondelaget, Nils Jørgen Pedersen, leiar Landbrug og Fødevare (Danmark),  Nils T.Bjørke, leiar Norges Bondelag, Helena Jonsson, leiar LRF (Sverige), Juha Martilla, leiar MTK (Finland), Martti Asunta, leiar Pellervo (Finland), og Holger Falck, leiar SLC (finlandssvensk Finland), foto: Hildegunn Gjengedal.Det framgår av ein felles uttale som vart lagt fram under det årlege møtet i Nordiska Bondeorganisationers Centralråd  (NBC).

Årets presidentmøte fann stad i Torneå i Finland. Hovudsak på møtet var bøndene si stilling i matvarekjeda, ei sak som opptek bøndene og samvirkeorganisasjonane i alle dei nordiske landa.

- Bøndenes svake marknadssituasjon, aukande konkurranse og detaljhandelens konsentrasjon er eit veksande problem i alle nordiske land, heiter det i fellesuttalen frå NBC. I uttalen blir det også peika på at medan bøndene må legge fram all informasjon, er andre deler av kjeda prega av uheldig hemmeleghald. Samvirkeorganisering blir peika på som viktig for å utjamne maktforholda.

- Uttalen og diskusjonen under møtet viser at bøndene i dei nordiske landa har mange av dei same utfordringane når det gjeld skeiv maktfordeling i verdikjeda for mat. Dette er ikkje eit særnorsk fenomen, seier leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Han deltok på møtet saman med nestleiarane Berit Hundåla og Brita Skallerud. Frå samvirkesida deltok styreleiar i Norsk Landbrukssamvirke og Nortura, Sveinung Svebestad, og Ingunn Sognnes, styreleiar i Tine Vest.

Svenske styresmakter har siste året lagt fram ei utgreiing om maktforholda i matvarekjeda, Island utgreier også saka, og EU har ein eigen prosess gåande for å finne frivillige ordningar. Det har vist seg å ikkje fungere.

I Finland har konkurransestyresmaktene teke initiativ til eigne utgreiingar, og konkludert med at ikkje alt fungerer som det skal. I sin rapport frå i år påviste dei mellom anna at daglegvarekjedane utnyttar si sterke stilling på ein måte som er uheldig for ein sunn og fungerande konkurranse.

Internasjonaliseringa av samvirka og klimaendringar var også tema under møtet. Berit Hundåla orienterte om situasjonen i World Farmers´ Organisation, der ho er styremedlem på vegner av Europa.

Her kan du lese uttalen og meir om møtet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere