Nøkkeltall fra statens tilbud

Av Ole Marius Aune Sandmo,
 • Tips en venn om denne siden

Dette er de viktigste tallene i tilbudet

Onsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet var 770 millioner lavere enn kravet fra bøndenes organisasjoner.  Den klare hovedprioriteten til jordbruket er å løfte små og mellomstore bruk. Her kommer ikke staten jordbruket i møte. Før eventuelle forhandlinger er partene imidlertid enige om å styrke produksjon av storfekjøtt og korn, samt å styrke økonomien i grasproduksjon i distriktene.

Ramma

 • Staten tilbyr en økning av målprisene på 125 millioner kroner og reduksjon av budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. Med endret verdi av jordbruksfradrag (- 21. mill.) og ledige midler (56 mill.) så blir samlet ramme 90 millioner kroner.  
 • For næringa samlet gir tilbudet grunnlag for økt inntektsmuligheter på 4.200 kroner per årsverk. Jordbruket krav var 20.800 kroner per årsverk.

Utslag av tilbudet for noen av referansebrukene

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning inkludert kostnadsvekst fra 2016 til 2017 og redusert inntekstverdi av skattefradraget som følge av reduserte inntekter. Ingen endring i arbeidsproduktiviteten.

 

Ensrettingen fortsetter

Perioden under denne regjeringen har gitt store forskjeller mellom gårdsbruk av ulik størrelse i landbruket. Som figuren til høyre viser har verdien av et årsverk på et stort melkebruk økt vesentlig mer enn verdien på årsverk på et mellomstort og lite bruk i perioden 2014-2016.

 

Denne utviklingen vil bare fortsette med dette tilbudet. Som figuren under viser legger tilbudet opp til å redusere inntekten fra et årsverk på et gjennomsnittlig melkebruk, mens inntekten fra et bruk med mer enn 50 melkekyr vil øke.  

 

 

Storfe

 • Fjerner klasse O i kvalitetstilskuddet. Kun O+ eller bedre vil være tilskuddsberettiget. Den nye satsen settes til 8,75 kroner per kilo.
 • Driftstilskudd, husdyrtilskudd og distriktstilskudd endres ikke.
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr.
 • Fjerner arealtilskudd for grovfôr i sone 1. I dag 75 kr/daa.
 • Reduserer arealtilskudd grovfôr i sone 3 og 4 med 10 kr/daa
 • Reduserer kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa.

Korn og kraftfôr

 • Målprisene endres slik: Mathvete: + 7 øre, matrug: - 2 øre, bygg: + 5 øre, havre: + 4 øre, oljevekster: + 5 øre
 • Arealtilskuddet økes med 13 kroner i sone 1, 2 og 3.
 • Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 10 kr/daa.
 • Kraftfôrprisen forventes å øke med 2,5 øre pr. kg.

Grønt

 • Målprisene endres slik: Poteter + 9 øre, grønnsaker og frukt + 1,3 prosent. 
 • Distriktstilskuddet endres slik: Epler, pærer, plommer og kirsebær + 10 øre (sone 2-4) og + 25 øre (sone 5), pressfrukt + 25 øre, bær + 25 øre (sone 4 og 5)     
 • Avsetningstiltak for potet reduseres med fra 22 millioner kroner til 18 millioner kroner.
 • Avrensprisen settes til 37 øre pr. kilo.

Melk

 • Målprisen økes med 5 øre per liter
 • Ingen endring i driftstilskudd, husdyrstilskudd og distriktstilskudd
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr
 • Fjerner arealtilskudd for grovfôr i sone 1. I dag 75 kr/daa.
 • Reduserer arealtilskudd grovfôr i sone 3 og 4 med 10 kr/daa
 • Reduserer kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa.
 • Endringer i prisutjamningsordningen. Blant annet reduseres innfrakttilskuddet med 5 øre og avgift på yoghurt fjernes fra 1 juli.

Sau

 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 12 kroner per dyr
 • Husdyrstilskuddet økes 11 kroner per dyr
 • Lammeslakttilskuddet videreføres etter dagens modell. Satsen i 2017 blir 500 kroner.
 • Fjerne de fem dårligste kvalitetene fra ulltilskuddet. Hever de øvrige satsene.

Hvitt kjøtt og egg

 • Målprisen på svin reduseres med 9 øre per kilo
 • Husdyrtilskudd reduseres med 4 kroner for slaktegris og 182 kroner for avlsgris.
 • Fjerne distriktstilskudd på egg.
 • Kraftfòrprisen er beregnet å øke med 2,5 øre per kilo.

Økologisk

 • Husdyrstilskuddet økes med 200 kroner for økologisk ammeku og melkekyr, 100 kroner for storfe, 50 kroner for sau, 100 for avlsgris og 40 for slaktegris.
 • Øker tilskuddene til økologiske grønnsaksarealer med 150 kroner per dekar og potet med 100 kroner per dekar.

Klima

 • Tilskuddene til drenering er uendret
 • Satsing på biogass, bioenergi og skogbruk videreføres.
 • Klima og miljøprogrammet styrkes.
 • Vil sette ned et utvalg for å få bedre kunnskap om jordbrukets samlede klimautslipp.
 • Vil prioritere klima innen forskning, utredning og rådgivning.

Velferd

 • Ingen endring i satsene
 • Vil vurdere å ikke setter krav til næringsinntekt for å få avløsning ved sykdom, fødsel mv.

Investeringer

 • De fylkesvise IBU-midlene styrkes med 26,5 millioner kroner.
 • Vil diskutere løsdriftskrav innen 2024 med jordbruket i forhandlinger. 
Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere