Nøkkeltall fra statens tilbud

Av Ole Marius Aune Sandmo,
 • Tips en venn om denne siden

Dette er de viktigste tallene i tilbudet

Onsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet var 770 millioner lavere enn kravet fra bøndenes organisasjoner.  Den klare hovedprioriteten til jordbruket er å løfte små og mellomstore bruk. Her kommer ikke staten jordbruket i møte. Før eventuelle forhandlinger er partene imidlertid enige om å styrke produksjon av storfekjøtt og korn, samt å styrke økonomien i grasproduksjon i distriktene.

Ramma

 • Staten tilbyr en økning av målprisene på 125 millioner kroner og reduksjon av budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. Med endret verdi av jordbruksfradrag (- 21. mill.) og ledige midler (56 mill.) så blir samlet ramme 90 millioner kroner.  
 • For næringa samlet gir tilbudet grunnlag for økt inntektsmuligheter på 4.200 kroner per årsverk. Jordbruket krav var 20.800 kroner per årsverk.

Utslag av tilbudet for noen av referansebrukene

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning inkludert kostnadsvekst fra 2016 til 2017 og redusert inntekstverdi av skattefradraget som følge av reduserte inntekter. Ingen endring i arbeidsproduktiviteten.

 

Ensrettingen fortsetter

Perioden under denne regjeringen har gitt store forskjeller mellom gårdsbruk av ulik størrelse i landbruket. Som figuren til høyre viser har verdien av et årsverk på et stort melkebruk økt vesentlig mer enn verdien på årsverk på et mellomstort og lite bruk i perioden 2014-2016.

 

Denne utviklingen vil bare fortsette med dette tilbudet. Som figuren under viser legger tilbudet opp til å redusere inntekten fra et årsverk på et gjennomsnittlig melkebruk, mens inntekten fra et bruk med mer enn 50 melkekyr vil øke.  

 

 

Storfe

 • Fjerner klasse O i kvalitetstilskuddet. Kun O+ eller bedre vil være tilskuddsberettiget. Den nye satsen settes til 8,75 kroner per kilo.
 • Driftstilskudd, husdyrtilskudd og distriktstilskudd endres ikke.
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr.
 • Fjerner arealtilskudd for grovfôr i sone 1. I dag 75 kr/daa.
 • Reduserer arealtilskudd grovfôr i sone 3 og 4 med 10 kr/daa
 • Reduserer kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa.

Korn og kraftfôr

 • Målprisene endres slik: Mathvete: + 7 øre, matrug: - 2 øre, bygg: + 5 øre, havre: + 4 øre, oljevekster: + 5 øre
 • Arealtilskuddet økes med 13 kroner i sone 1, 2 og 3.
 • Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 10 kr/daa.
 • Kraftfôrprisen forventes å øke med 2,5 øre pr. kg.

Grønt

 • Målprisene endres slik: Poteter + 9 øre, grønnsaker og frukt + 1,3 prosent. 
 • Distriktstilskuddet endres slik: Epler, pærer, plommer og kirsebær + 10 øre (sone 2-4) og + 25 øre (sone 5), pressfrukt + 25 øre, bær + 25 øre (sone 4 og 5)     
 • Avsetningstiltak for potet reduseres med fra 22 millioner kroner til 18 millioner kroner.
 • Avrensprisen settes til 37 øre pr. kilo.

Melk

 • Målprisen økes med 5 øre per liter
 • Ingen endring i driftstilskudd, husdyrstilskudd og distriktstilskudd
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr
 • Fjerner arealtilskudd for grovfôr i sone 1. I dag 75 kr/daa.
 • Reduserer arealtilskudd grovfôr i sone 3 og 4 med 10 kr/daa
 • Reduserer kulturlandskapstilskuddet med 10 kr/daa.
 • Endringer i prisutjamningsordningen. Blant annet reduseres innfrakttilskuddet med 5 øre og avgift på yoghurt fjernes fra 1 juli.

Sau

 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 12 kroner per dyr
 • Husdyrstilskuddet økes 11 kroner per dyr
 • Lammeslakttilskuddet videreføres etter dagens modell. Satsen i 2017 blir 500 kroner.
 • Fjerne de fem dårligste kvalitetene fra ulltilskuddet. Hever de øvrige satsene.

Hvitt kjøtt og egg

 • Målprisen på svin reduseres med 9 øre per kilo
 • Husdyrtilskudd reduseres med 4 kroner for slaktegris og 182 kroner for avlsgris.
 • Fjerne distriktstilskudd på egg.
 • Kraftfòrprisen er beregnet å øke med 2,5 øre per kilo.

Økologisk

 • Husdyrstilskuddet økes med 200 kroner for økologisk ammeku og melkekyr, 100 kroner for storfe, 50 kroner for sau, 100 for avlsgris og 40 for slaktegris.
 • Øker tilskuddene til økologiske grønnsaksarealer med 150 kroner per dekar og potet med 100 kroner per dekar.

Klima

 • Tilskuddene til drenering er uendret
 • Satsing på biogass, bioenergi og skogbruk videreføres.
 • Klima og miljøprogrammet styrkes.
 • Vil sette ned et utvalg for å få bedre kunnskap om jordbrukets samlede klimautslipp.
 • Vil prioritere klima innen forskning, utredning og rådgivning.

Velferd

 • Ingen endring i satsene
 • Vil vurdere å ikke setter krav til næringsinntekt for å få avløsning ved sykdom, fødsel mv.

Investeringer

 • De fylkesvise IBU-midlene styrkes med 26,5 millioner kroner.
 • Vil diskutere løsdriftskrav innen 2024 med jordbruket i forhandlinger. 
Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere