Nils takka av

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Eg er stolt over å leie ein av dei mest livskraftige organisasjonane vi har i Noreg, sa Nils T. Bjørke i sin siste leiartale.

- Landbruk har verkeleg vore ei av dei heitaste politiske sakene sidan.  Matvalet vart blått, og vi fekk ein svært krevjande politisk situasjon, sa avtroppande leiar Nils T. Bjørke til årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Han nytta høvet til å takke organisasjonen og støttespelarar utanifrå for engasjementet og innsatsen i samband med brotet i jordbruksforhandlingane tidlegare i vår.

- Eg er imponert over alle bønder som klarer å sjå heilskapen i landbrukspolitikken, og talar fellesskapet si sak. No i vår er det stor kampvilje i organisasjonen og full oppslutning om Bondelaget si line, sa Nils T. Bjørke.

Landbrukspolitikk blir vedtatt i Stortinget

- Regjeringa må i framtidige jordbruksoppgjer ta inn over seg at den landbrukspolitikken dei står for, ikkje har fleirtal på Stortinget, sa Bjørke, og understreka at forhandlingane mellom staten og regjeringa skal skje på grunnlag av den landbrukspolitikken som er vedtatt av Stortinget, sist gjennom Landbruksmeldinga i 2012.

- Det er svært viktig for framtidige forhandlingar at Stortinget ikkje aksepterte statens tilbod utan endringar. Stortinget sitt mål og føringar skal vere grunnlaget for framtidige forhandlingar, sa Bjørke.

- Landbrukspolitikk er eit verdival

I sin siste leiartale til årsmøtet i Norges Bondelag nytta Nils T. Bjørke høvet til å snakke om framtidsbonden og norsk landbruk fram mot 2030..

- Eg meiner tida no er inne for å klargjere framtidsvisjonane våre enda tydlegare. Seie klårt kva som er Norges Bondelag sitt mål for næringa. Vi må arbeide for å få brei tilslutning til våre mål for landbruket og norsk matproduksjon. Og vi må arbeide for å få politisk gjennomslag for verkemidla for å nå målet, sa Bjørke i sin tale til årsmøtet.

- Det handlar om korleis maten vår skal bli laga i framtida. Det handlar om korleis Norge skal sjå ut. Verdivalet står mellom regjeringa sin politikk der ein går i retning av større einingar i sentrale strok, eller å vidareutvikle eit variert landbruk og nytte areala over heile landet.

Sterk og samla organisasjon

Bjørke avslutta talen med å takke for seg etter fem år som leiar og eitt år som nestleiar i Norges Bondelag.
- Valresultatet hausten 2013 har gjort dette arbeidsåret ulikt dei andre åra i mi tid som leiar. Det vart eit utfordrande år, med mange utspel som lett kunne ha splitta organisasjonen. Men vi står samla, og vi står sterkt, sa avtroppande leiar Nils T. Bjørke til applaus frå årsmøtet i Norges Bondelag.

Last ned heile talen til leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere