Naturskadeerstatning

Publisert 12.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Flom Buskerud 2013

Når elver og vassdrag går over sine bredder og gir oversvømmelser, kan det gi skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger. Da er det viktig at du melder fra raskt.

Naturskadeordningen dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer.

Ordningen dekker gjenopprettelse av skader- ikke forbedring av standard eller sikring mot nye skader.

Fra 1. januar 2017 kom det en ny lov om erstatning for naturskade.

Hvordan skal jeg melde fra?

Naturskade meldes et digitalt søknadsskjemaet. Skjemaet og informasjon om naturskadeordningen finner du på http://www.naturskadeordningen.no/  Fristen for å søke er tre måneder fra skade har skjedd.

Dokumenter skader så raskt som mulig: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg, samt værforholdene.

Den skadelidte er selv ansvarlig for å dokumentere at det foreligger naturskade, og for å dokumentere hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden. Dette må den skadelidte selv betale for. Slik dokumentasjon kan innhentes ved takst eller anbud. Du står i så tilfelle fritt til å velge hvilken takstmann/ entreprenør du ønsker. Dersom gjenopprettingskostnadene antas å overstige kr 200 000, må du innhente anbud fra to selskaper. Dersom gjenopprettingskostnadene antas å være under kr 50 000, kan du velge å dokumentere kostnadene selv med egenoppgave og bildedokumentasjon fremfor å benytte takst eller anbud.

Utbedring

Du har ingen garanti for hvor mye du får utbetalt i naturskadeerstatning. Utbedring av skader før endelig vedtak om erstatning er fatta, skjer derfor på egen regning og risiko. Etter at det er fatta endelig vedtak om erstatning skal gjenoppretting utføres innen tre år, men erstatninga utbetales ikke før det er dokumentert at skaden er gjenoppretta i samsvar med erstatningsvedtaket. Det er imidlertid mulig å søke om forskudd.

Dersom det er mulig anbefaler vi at du utsetter utbedring av skaden frem til denne er dokumentert ved takst eller anbud.

Dersom hel eller delvis gjenoppretting av skaden ikke kan utsettes i påvente av dokumentasjon ved bruk av takstmann eller entreprenør, kan du dokumentere gjenopprettingskostnadene gjennom spesifisert faktura eller egenoppgave.

Hvem kan søke?

  • Alle private eiere kan søke naturskadeerstatning
  • Personer med leiejord
  • Veilag og foreninger
  • Tomtefestere og andre rettighetshavere

Utregning av erstatningssummen

Skadelidte blir belasta en egenandel. For skader som har oppstått etter 2016 blir man belasta 30 prosent av de første 100.000 kronene + 15 prosent av beløpet som overstiger 100.000 kroner.

Viktig med forebygging

Det er viktig å sjekke grøfter/ stikkrenner og sørge for godt vedlikehold av eiendommen.

Dersom det påvises forhold som har gitt økt risiko for skade, kan det gi avkorting på erstatningsutmålinga.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere