Stortingets næringskomité avgir i dag sin innstilling til regjeringas forslag om jordvernstrategi. Her går en samlet komité inn for at grensen for hvor mye dyrka jord som kan omdisponeres hvert år senkes betydelig.

Regjeringa foreslo å videreføre dagens mål på 6000 dekar – en samlet næringskomitè reduserer målet til 4000 dekar, og sier samtidig at målet skal være nådd innen 2020.

Les innstillingen fra næringskomitèen her.

Brita Skallerud- Dette er et mål som viser ambisjon og er et godt steg i riktig retning. Det er en seier for den norske matjorda, og for alle de som mener at jordvernet i Norge må styrkes, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Matjorda er det som gjør oss i stand til å produsere nok mat til både vår egen og kommende generasjoner, og den utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Velger vi å bygge veier, boliger og kjøpesentre på den er den tapt for alltid. Matjorda angår oss alle, sier Skallerud.

Tverrpolitisk enighet

De to siste årene har omdisponering av jord til andre formål enn matproduksjon vært lavere enn målet på 6000 dekar. Bondelaget er derfor en av flere aktører som har vært kritiske til forslaget fra regjeringen om å videreføre dagens mål.

- Det er veldig gledelig at hele komitèen, også regjeringspartiene, står samlet om dette. Det gir en klar og tydelig beskjed til regjeringa om at de må følge opp. Det gir også håp om økt fokus på jordvern rundt om i kommunene, sier hun.

Arbeidet må fortsette

I tillegg til å stramme inn omdisponeringsmålet ber næringskomitèen regjeringa om å utrede, vurdere og fremme forslag om flere konkrete jordverntiltak.

- Dette er gode signaler som regjeringen nå må levere på. Nå har vi kommet godt stykke i riktig retning, men arbeidet og engasjementet for matjorda må fortsette. Neste mål må være å få på plass en lov som gir jorda sterkere juridisk vern, avslutter Skallerud.