Leder i Norges Bondelag. Lars Petter Bartnes

Nye tall fra SSB viser at bonden gjennomsnittlig tjener 165 000 kroner fra jordbruket. Tallene til SSB viser også at gjelda til norske bønder øker. Gjennomsnittsgjelda per bruker er nå på 1,8 millioner kroner, noe som er en økning på sju prosent fra 2014.

- Tallene viser at inntekta fra jordbruket er for lav. Lønnsomheten i norsk matproduksjon må bli bedre, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. - For mange av produksjonene viser tallene faktisk en inntektsnedgang  fra 2012 til 2013. Sammenliknet med andre grupper i samfunnet er det langt igjen. De siste årene har utviklingen i inntekt fra jordbruket vært på 2,4 prosent mens utviklingen for andre grupper har vært høyere.

Tallgrunnlaget for SSB er basert på selvangivelsen for 2013.

- Det kan være mulig å lese tallene som at bonden tjener godt. Det tallene derimot viser er at bonden må hente stadig mer av inntekta si utenfor jordbruket. Det bidrar ikke til økt matproduksjon, understreker Bartnes.

- Samtidig er det investerings- og satsingsvilje i landbruket. Nedsiden er at når gjelda øker, øker også sårbarheten for kortsiktige endringer av rammevilkårene, fortsetter Bartnes.

Misvisende uten renteutgifter

Tallene som SBB bruker er bruttotall, det vil si at renteinntekter er inkludert mens alle renteutgifter er utelatt. Når inntekter fra annet arbeid, pensjoner og kapitalinntekter blir inkludert tjener bonden gjennomsnittlig 569 000 kroner.

- SSB tar ikke med i sine regnstykker bondens renteutgifter. Næringsdrivende, også bonden, har ofte store rentekostnader knyttet til maskiner og driftsbygninger. Når ikke disse utgiftene er inkludert, kan det virke som bonden sitter igjen med mer enn det han gjør, påpeker Bartnes. - Når vi i tillegg ser at gjelda til bonden øker, gir tallene et misvisende bilde av inntektsutviklingen, avslutter Lars Petter Bartnes.