Nær 300 samla til generalforsamling i WFO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Kjedemakt, matsikkerheit og klima sto i sentrum under generalforsamling i World Farmers´Organisation (WFO).

Berit Hundåla heldt innlegg om samvirket si rolle i Noreg. Ho er styremedlem frå Europa i World Farmers´Organisation, foto: Hildegunn Gjengedal.Italias president opna møtet og Berit Hundåla heldt innlegg om samvirka si rolle i Noreg.

Framtidas yrke


- Landbruk er framtidas yrke. Den er motoren bak vekst. Det sa Italias president, Giorgio Napolitano då han opna generalforsamlinga i WFO.
World Farmers´Organisation vart stifta for eit år sidan, og hadde si fyrste generalforsamling i Sør-Afrika i september. Då vart Berit Hundåla valt til styrerepresentant for Europa for to år. Hovudsetet er i Roma, og der var også der årets generalforsamling. Organisasjonen har rundt 50 medlemmer frå rundt 40 land. Stadig nye land kjem til. Berre i løpet av dei to siste månadene har medlemstalet auka med 30%. Mellom medlemslanda er Zambia, Kenya, Japan, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, dei skandinaviske landa, Australia og New Zealand. Både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er medlemmer.

Organisering verkemiddel mot kjedemakt
 

Under årets generalforsamling var innlegga konsentrert om klima, matsikkerheit og matkjedeproblematikk. Mellom innleiarane var direktøren i FNs matvareorganisasjon, presidenten i Verdas matvareprogram og representantar for Verdas Meteorologiske Institutt, i tillegg til fleire representantar frå bonde- og samvirkeorganisasjonar. WFO vedtok også tre politiske dokument om desse tema. I dokumentet om matkjede blir det mellom anna peika på at daglevarekjedane får stadig meir makt, og at organisering av bønder er eit viktig verkemiddel for å stå imot presset frå daglevarehandelen. Det blir også peika på at regulering av forholda i verdikjeden for mat kan vere positivt. Behovet for auka investering i landbruket og særleg kvinner i landbruket blir framheva i dokumentet om matsikkerheit, medan landbruket si rolle i å takle klimaendringar blir framheva i det politiske dokumentet om klima.

Ei felles stemme for verdas bønder


- Eg er veldig godt nøgd med årets generalforsamling. At så mange kom var ei gledeleg overrasking. Talet på medlemmer veks stadig, og det er viktig at vi no har medlemmer frå alle verdsdelar. Det er avgjerande å ha ei felles stemme for verdas bønder. Vi merkar stor interesse for å delta på møter . Det er tydeleg at vi fyller eit hol. Til dømes har vi 20 delegatar som skal delta på Rio-konferansen i slutten av månaden.
Neste år er generalforsamlinga i Japan. President Robert Carlson i WFO kjem rett frå generalforsamlinga i WFO for å halde innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag 13.juni.

Meir om organisasjonen WFO

Kontaktperson i Norges Bondelag: Berit Hundåla

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere