Stortinget vedtok i 2019 forbud mot nydyrking av myr, men var samtidig tydelig på at forskriften skulle gi rom for bonden til å utvikle gården og matproduksjonen. I dag kom forskriften som regulerer forbudet. Det er mulig å søke om dispensasjon fra forbudet om bonden mister areal, for å utvikle driften uten andre alternativer, og der hvor man kan ta i bruk metoder som reduserer klimagassutslipp. 

Vi mener det er svært uheldig med et forbud, det går på bekostning av distriktsjordbruket og matberedskapen.

– Så mange som 35 000 landbrukseiendommer kan bli berørt, uten at det er kommet godt nok fram i grunnlaget for lovforbudet, sier Lars Petter Bartnes.

– Det er imidlertid positivt at det blir en mulighet til å utvikle gårdsdriften, der hvor det ikke er andre alternativer for nydyrking. Der er vi blitt hørt, mener Bartnes.

Usikkert kunnskapsgrunnlag

Det er usikkerhet knyttet til klimaeffekten av tiltaket, noe NIBIO som har laget det faglige grunnlaget for forbudet, selv påpeker. Det er også usikkerhet om omfanget og konsekvenser for landbruket over hele landet.

– Nydyrking har klimaeffekt, men det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av den og konsekvensene. Vi vet at ny kunnskap viser at det finnes metoder for omgraving av myra som reduserer klimagassutslippene ved nydyrking, påpeker Bartnes.

– Når det kommer til dispensasjoner, er det viktig at det er kommunen som skal behandle søknader. De kjenner til de lokale forholdene og hva arealressursene har av muligheter eller restriksjoner, sier Lars Petter Bartnes.