Mye positivt, men lite konkret fra Venstre

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruk har fått bred omtale i Venstres programforslag, men målsettingene er uklare.

 Illustrasjonsbilde: Hanne Eriksen.

Norges Bondelag har gått gjennom Venstres førsteutkast til storingsvalgprogram. Vi er godt fornøyde med den brede omtalen landbruk har i Venstres programforslag, og utgangspunktet med bonden som selvstendig næringsdrivende er bra, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke, og legger til – men vi savner en klar målsetting om økt norsk matproduksjon. Det er også positivt at andre mål som matsikkerhet, inntektsnivå, sysselsetting og bosetting nevnes, men det er uklart hva som er målsettingen også på disse områdene, sier Bjørke.

Det er positivt at Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruk. – Vi vil advare mot en vridning mot mer produksjonsnøytrale tilskudd som kan føre til nedgang i produksjonen, sier Bjørke, og sier at dette ikke samsvarer med ønsket om mer beiting, bruk av grovfôr og mer effektiv produksjon.

Skuffende om importvern

Norges Bondelag er bekymret over Venstre sin vilje til ensidig å oppgi importvernet. Signaler om at Venstre vil reversere endringene i tollvernet som blir gjeldende fra 2013, er skuffende. Toll er et vanlig virkemiddel, også for EU i forhold til tredjeland, og for USA på produkter de mener er viktige for nasjonale arbeidsplasser eller strategiske interesser. – Uten tollvern vil dagens støttenivå være utilstrekkelig i forhold til politiske mål om landbruk i hele landet og selvforsyning, sier Bjørke.

Enklere regelverk

Bondelaget vil gjerne ha et enklere virkemiddelapparat med mindre byråkrati, men det er viktig at virkemidlene og støtteordningene er presise. – Direktetilskuddene, som utgjør størstedelen av landbruksstøtten, er enkle å forvalte og enkle å forstå for brukerne, nevner Bjørke som et eksempel.

Disse elementene må sikres i et forenklet virkemiddelapparat:

  • Markedsregulering – Venstre vurderer å legge ansvaret til staten. Bondelaget tror det ikke kan reguleres mer effektivt av en statlig aktør
  • Jordbruksforhandlingene vil Venstre beholde. Bra, mener Bondelaget
  • Venstre vil fjerne boplikt på landbrukseiendommer. Det er ikke nok til å  sikre ikke bolyst, mener Bondelaget.
  • Venstre vil oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Bondelaget mener det kan gjøre det vanskeligere å ta over gårdsbruk, og gjør det mer lukrativt for de som vil ut av næringa. Uten priskontroll vil salgsprisene fyke i været i pressområder.
  • Bondelaget er enig med Venstre i at det kan være fornuftig å diskutere reglene for deling i jordloven, blant annet for å sikre en fornuftig eiendomsstruktur.

Mer lokal forvaltning av rovdyr

Venstre vil ha en forutsigbar rovdyrpolitikk, og ønsker mer lokal forvaltning. – Dette er Bondelaget glade for, sier Bjørke, og legger til at rovdyrpolitikken ikke må svekke norsk matproduksjon.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere