Illustrasjonsbilde: Hanne Eriksen.

Norges Bondelag har gått gjennom Venstres førsteutkast til storingsvalgprogram. Vi er godt fornøyde med den brede omtalen landbruk har i Venstres programforslag, og utgangspunktet med bonden som selvstendig næringsdrivende er bra, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke, og legger til – men vi savner en klar målsetting om økt norsk matproduksjon. Det er også positivt at andre mål som matsikkerhet, inntektsnivå, sysselsetting og bosetting nevnes, men det er uklart hva som er målsettingen også på disse områdene, sier Bjørke.

Det er positivt at Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruk. – Vi vil advare mot en vridning mot mer produksjonsnøytrale tilskudd som kan føre til nedgang i produksjonen, sier Bjørke, og sier at dette ikke samsvarer med ønsket om mer beiting, bruk av grovfôr og mer effektiv produksjon.

Skuffende om importvern

Norges Bondelag er bekymret over Venstre sin vilje til ensidig å oppgi importvernet. Signaler om at Venstre vil reversere endringene i tollvernet som blir gjeldende fra 2013, er skuffende. Toll er et vanlig virkemiddel, også for EU i forhold til tredjeland, og for USA på produkter de mener er viktige for nasjonale arbeidsplasser eller strategiske interesser. – Uten tollvern vil dagens støttenivå være utilstrekkelig i forhold til politiske mål om landbruk i hele landet og selvforsyning, sier Bjørke.

Enklere regelverk

Bondelaget vil gjerne ha et enklere virkemiddelapparat med mindre byråkrati, men det er viktig at virkemidlene og støtteordningene er presise. – Direktetilskuddene, som utgjør størstedelen av landbruksstøtten, er enkle å forvalte og enkle å forstå for brukerne, nevner Bjørke som et eksempel.

Disse elementene må sikres i et forenklet virkemiddelapparat:

  • Markedsregulering – Venstre vurderer å legge ansvaret til staten. Bondelaget tror det ikke kan reguleres mer effektivt av en statlig aktør
  • Jordbruksforhandlingene vil Venstre beholde. Bra, mener Bondelaget
  • Venstre vil fjerne boplikt på landbrukseiendommer. Det er ikke nok til å  sikre ikke bolyst, mener Bondelaget.
  • Venstre vil oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Bondelaget mener det kan gjøre det vanskeligere å ta over gårdsbruk, og gjør det mer lukrativt for de som vil ut av næringa. Uten priskontroll vil salgsprisene fyke i været i pressområder.
  • Bondelaget er enig med Venstre i at det kan være fornuftig å diskutere reglene for deling i jordloven, blant annet for å sikre en fornuftig eiendomsstruktur.

Mer lokal forvaltning av rovdyr

Venstre vil ha en forutsigbar rovdyrpolitikk, og ønsker mer lokal forvaltning. – Dette er Bondelaget glade for, sier Bjørke, og legger til at rovdyrpolitikken ikke må svekke norsk matproduksjon.