Møtte fylkesmannen på vei til jobb

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Vestfold Bondelag stod på trappa til Statens Park med budskapet klart da fylkesmann Erling Lae kom på jobben i dag.

Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp og bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland, kom begge med appeller som Lae lovte å bringe oppover i det statlige hierarki!

Fylkesmann Erling Lae er Statens forlengede arm i Vestfold. Det var derfor naturlig for Vestfold Bondelag å overlevere sitt budskap i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene til nettopp han.

- Som regeringens representant og "lyttepost" i Vestfold ber vi deg overbringe dette budskap til Regjeringen, startet Hans Edvard Torp i sin appell.

- Vestfold Bondelag støtter Jordbrukets Forhandlingsutvalg som valgte å ikke begynne jordbruksforhandlingene fordi Regjeringa svikter egne amisjoner. I den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga er målet å øke matproduksjnene i Norge med 20 prosent de kommende 20 årene. Norske bønder utfører gjerne denne viktige  samfunnsoppgaven, men det må lønne seg! Vi mener tilbudet fra staten vil redusere matproduksjonen i Norge, fortsatte Hans Edvard Torp og pekte på at Statens tilbud faktisk øker inntektsgapet til andre grupper. Dette på tross av at bøndenes gjennomsnitlige jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- per årsverk!

- Vestfold Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som:

  • Ikke gir inntektsmuligheter som andre grupper
  • Ikke tetter gapet; bøndenes gj.sn. jordbruksinntekt er på under kr 300 000,- pr årsverk
  • Vil redusere norsk matproduksjon
  • Gir et dårlig grunnlag for rekruttering
  • Reduserer mulighetene for nødvendige investeringer for framtida

Avslutningsvis i sin appell trakk Torp fram at vi ikke har illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste drivkraften for å bli bonde. -Det må bare ikke være den viktigste grunnen til å ikke bli det!

Vestfold Bygdeungdomslag, ved bygdepolitisk nestleder Inger-Martha Skjelland ønsket også å markere at regjeringen må levere mye bedre jordbruksoppgjør hvis de skal ha ambisjoner om at ungdommen skal gidde å ta over framtidas matproduksjon. - Vi er klare bare dere gjør det attraktivt å bli bonde!

- Jeg skal love å sende deres appell videre inn til regjeringen, svarte Erling Lae og takket for frammøtet og engasjementet!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere