Norges Bondelag har sendt høringssvar på Klima- og Miljødepartementets høring av 10.07.2014 angående forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.

Næringsvirksomhet ikke viet oppmerksomhet

- Norges Bondelag er skuffet over at høringsforslaget kun fokuserer på rekreasjonsløyper for snøskuter og at omtale av kjøring i forbindelse med næringsvirksomhet nærmest ikke er viet oppmerksomhet i høringsnotatet. Bondelaget mener regelverket i større grad må ta hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark, sier rådgiver Finn Erlend Ødegaard i Norges Bondelag.

Norges Bondelag påpeker også at grunneiers rett til å reservere seg mot å få en skuterløype over sin eiendom må være reell.

Press på grunneier

- Det vil i mange kommuner bli et press på enkelte grunneiere om å tillate skuterløype over sin eiendom, slik at ønsket skutertrase kan realiseres. Mange vil trolig oppleve det som en belastning å få et forslag om arealplan med skuterløype over sin eiendom. Derfor påpeker Bondelaget at grunneiers rett til å motsette seg skuterløyper over sin eiendom må sikrest allerede i planprosessen, sier Ødegaard.

Les hele høringssvaret her.