Dette er innlegget Bjørn Gimming holdt for kontaktutvalget.

Den internasjonale situasjonen dette året viser med all tydelighet hvor viktig det er at alle land har så høy selvforsyning som mulig.Økonomisk usikkerhet og kostnadsvekst verden over er nå av en størrelsesorden få har opplevd før. Krigen i Ukraina har forsterket usikkerheten og kostnadseksplosjonen, og vist sårbarheten i matsikkerheten globalt og i Norge.

Globale matsystemer og frihandel er sårbare i en ustabil verden som preges av både krig og klimaendringer. Det understreker viktigheten av at vi som parter og i fellesskap - innenfor rammene av Hovedavtalen, importvernet og øvrige ordninger i landbrukspolitikken - fikk forhandlet fram en jordbruksavtale som sikrer selvforsyningen i Norge i en urolig tid, og som også legger grunnlaget for å bedre selvforsyningen ytterligere.

Både jordbruksoppgjøret i mai og nå forslaget til statsbudsjett viser at beredskap og matforsyning er områder som blir prioritert av regjeringen. Det er nødvendig for situasjonen vi er i kan vare lenge.

Viktig matkorngaranti

Vi har, i alle fall på østlandet, lagt bak oss god vekstsesong, og regjeringen har bidratt ved å styrke rammevilkårene gjennom flere ulike grep. Jeg må spesielt nevne matkorngarantien i våres. Den garantien gjorde at flere bønder turte å satse på matkorn denne sesongen, noe som har gitt oss en bedre kornberedskap i år. Kombinasjonen av godt vær og forutsigbare rammebetingelser, der regjeringa var tidlig ute med en matkorngaranti, gjør at årets kornavlinger er rekordhøye, også av matkorn. Vi kan komme til å få mer norsk korn i mjølet enn på mange år.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke 20 mill. kroner til etablering av en ordning med beredskapslagring av matkorn.  Det er en god start og fra Bondelagets side kan jeg si vi er klare til å være med å finne gode praktiske løsninger på hvordan den best kan utformes.

Strømstøtten til norsk matproduksjon, inklusive forsterkingen nå i høst, er et svært målretta tiltak for å opprettholde matproduksjonen i en tøff tid. Den særskilt avtalte utbetalingsrunden av tilskudd i høst var også viktig for mange bønder som sliter med likviditeten.

Trenger et velfungerende importvern

Kaldt klima, små bruk spredt over hele landet, høye kostnader og høye produksjonsstandarder gjør norsk landbruk sårbart mot konkurranse fra land og regioner med andre forhold og krav til sin jordbruksproduksjon. Et velfungerende importvern er derfor avgjørende for å opprettholde norsk matproduksjon og videre øke selvforsyningen. Regjeringen må utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen for å styrke importvernet og dermed norsk matproduksjon ved å flytte produkter fra kronetoll til prosenttoll, slik det også står i Hurdals-erklæringen. Oppstart av det arbeidet kan ikke utsettes for lenge, og det haster med å komme i gang.

I førersetet når det gjelder klima

Landbruket har valgt å sette seg i førersetet når det gjelder arbeid med klima framover og har vedtatt en felles klimaplan. Planen skal oppfylle klimaavtalen med staten.

Det er bra at Bionova, som er prioritert fra regjeringen i statsbudsjettet, nå etableres. Det er helt avgjørende for å få realisert tiltakene i klimaplanen. Bionova må innrettes på en måte som treffer den enkelte bonde og bidrar til reduserte utslipp av særlig metan og lystgass. Her har vi ikke virkemidler fra før og vi forventer at Bionova skal bli et godt virkemiddel på dette området.

Dagligvarehandelen

For den norske bonden er det avgjørende å ha en ryddig og velfungerende verdikjede for produktene på veien fram mot forbruker. Dagligvaremeldinga som ble vedtatt av det forrige Stortinget for vel et år siden, hadde mange positive elementer, og merknadene fra dagens regjeringspartier er etter vårt syn gode og målretta. Det er nå viktig at dette arbeidet ikke mister momentum, men følges opp.

Faren for atomnedfall

Avslutningsvis må jeg nevne en mulig akutt trussel, med sitt særskilte behov for beredskap: Faren for atomnedfall.

Jeg vil understreke at om situasjonen i Ukraina eskalerer i den retning, så er vi beredt fra landbrukets side til sikre avlinger og dyr på kort varsel. Her er vi avhengig av et godt og nært samarbeid og svært rask deling av informasjon med alle relevante myndighetsorgan.