Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Sauer på beite

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring.

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i år er dokumentert færre tap av sau til rovdyr enn på mange år. Bondelaget advarer likevel mot å tro at rovdyrproblemene for beitenæringa er løst.

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

-I områder med bjørn og ulv tør stadig færre bønder å slippe sau på utmarksbeite. Risikoen for store tap er rett og slett for stor. I tillegg har forvaltningen gjort noen gode grep det siste året. Uttak av bjørn og ulv før beitesesong og en redusert bestand av jerv og gaupe har ført til færre tap av sau, sier han.

Beitene tømmes for sau

Einar FrognerTapene av sau til ulv er lavere enn på fem år, og det er knapt er dokumentert tap i ulvesonen. Ifølge direktoratet har tapene til bjørn økt de siste to årene, men antallet er fortsatt lavt historisk sett.

Tall fra NIBIO viser at det i fjor bare var 3000 beitedyr igjen inne i ulvesonen. Også i kommuner som ligger inne i bjørnesonene tømmes beitene for sau. Den samme rapporten viser at beitebruken reduseres i en randsone på 30 kilometer til disse sonene. Dette skal være prioriterte beiteområder, men det er i disse områdene tapene nå skjer.

-Når færre sauer slippes på beite er det også naturlig at færre dyr blir tatt av rovdyr. Da ser vi samtidig at beiteressursene ikke blir brukt, lokal verdiskaping går tapt og landskapet gror igjen. Det er trist, sier Frogner.

Et angrep – enorme konsekvenser

I år har Statens Naturoppsyn dokumentert 444 tap av sau til bjørn og 367 sau til ulv. Ifølge Miljødirektoratet skjedde om lag halvparten av tapene til ulv i ett beiteområde i Rendalen. Her savner bøndene fortsatt 478 av de 1767 sauene som ble sluppet på beite i sommer.

-Dette viser de voldsomme lokale konsekvensene et ulveangrep har. Flere bønder i Rendalen har mistet store deler av besetningen, og noen av dem har sagt at det er umulig å drive videre. Dessverre opplever vi angrep som i Rendalen hver beitesesong, og det er umulig å forutse hvem som blir rammet neste gang, sier Frogner.

For tidlig å konkludere

På den andre siden viser tilfellet Rendalen spriket mellom hvor mange sau som faktisk blir drept av rovdyr og hvor mange av drapene som kan dokumenteres. Bøndene i Rendalen har funnet 178 sau som er dokumentert drept av ulv eller så skadet at de måtte avlives.

-Ingen kan tro at de 300 sauene som fortsatt er savnet i Rendalen bare har forsvunnet av seg selv. Det er for tidlig å konkludere om årets tapstall, da de dokumenterte tapene bare gir en indikasjon på de reelle tapene. Konkludere kan vi gjøre når vi vet hvilke tapstall bøndene rundt om i landet har rapportert inn, sier Frogner.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere