Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Sauer på beite

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring.

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i år er dokumentert færre tap av sau til rovdyr enn på mange år. Bondelaget advarer likevel mot å tro at rovdyrproblemene for beitenæringa er løst.

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

-I områder med bjørn og ulv tør stadig færre bønder å slippe sau på utmarksbeite. Risikoen for store tap er rett og slett for stor. I tillegg har forvaltningen gjort noen gode grep det siste året. Uttak av bjørn og ulv før beitesesong og en redusert bestand av jerv og gaupe har ført til færre tap av sau, sier han.

Beitene tømmes for sau

Einar FrognerTapene av sau til ulv er lavere enn på fem år, og det er knapt er dokumentert tap i ulvesonen. Ifølge direktoratet har tapene til bjørn økt de siste to årene, men antallet er fortsatt lavt historisk sett.

Tall fra NIBIO viser at det i fjor bare var 3000 beitedyr igjen inne i ulvesonen. Også i kommuner som ligger inne i bjørnesonene tømmes beitene for sau. Den samme rapporten viser at beitebruken reduseres i en randsone på 30 kilometer til disse sonene. Dette skal være prioriterte beiteområder, men det er i disse områdene tapene nå skjer.

-Når færre sauer slippes på beite er det også naturlig at færre dyr blir tatt av rovdyr. Da ser vi samtidig at beiteressursene ikke blir brukt, lokal verdiskaping går tapt og landskapet gror igjen. Det er trist, sier Frogner.

Et angrep – enorme konsekvenser

I år har Statens Naturoppsyn dokumentert 444 tap av sau til bjørn og 367 sau til ulv. Ifølge Miljødirektoratet skjedde om lag halvparten av tapene til ulv i ett beiteområde i Rendalen. Her savner bøndene fortsatt 478 av de 1767 sauene som ble sluppet på beite i sommer.

-Dette viser de voldsomme lokale konsekvensene et ulveangrep har. Flere bønder i Rendalen har mistet store deler av besetningen, og noen av dem har sagt at det er umulig å drive videre. Dessverre opplever vi angrep som i Rendalen hver beitesesong, og det er umulig å forutse hvem som blir rammet neste gang, sier Frogner.

For tidlig å konkludere

På den andre siden viser tilfellet Rendalen spriket mellom hvor mange sau som faktisk blir drept av rovdyr og hvor mange av drapene som kan dokumenteres. Bøndene i Rendalen har funnet 178 sau som er dokumentert drept av ulv eller så skadet at de måtte avlives.

-Ingen kan tro at de 300 sauene som fortsatt er savnet i Rendalen bare har forsvunnet av seg selv. Det er for tidlig å konkludere om årets tapstall, da de dokumenterte tapene bare gir en indikasjon på de reelle tapene. Konkludere kan vi gjøre når vi vet hvilke tapstall bøndene rundt om i landet har rapportert inn, sier Frogner.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere