- Tallene er gledelige. Kun 3 prosent Norges fastland er matjord, raserer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt bokstavelig talt. Når det er sagt vil jeg advare mot at dette fort kan bli en sovepute for regjeringas arbeid med å styrke vernet av matjorda vår, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Stortinget har satt som mål at maksimalt 4000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig innen 2020. Haugen mener det for tidlig å si om tallene viser en varig trend. Blant annet reflekterer ikke jordverntallene nedbygging av matjord som følge av store, nasjonale veiutbygginger under planlegging og gjennomføring.

- Matjord tapt i store veiprosjekter kommer forøvrig ikke inn i jordvernregnskapet før veien er helt ferdigstilt. Dette gjelder for eksempel opprusting av E6 mellom Oslo og Trondheim eller ny E39 i Rogaland, som ventes å rasere mye matjord, sier Haugen.

Stortinget har beordret regjeringa om å komme med en oppdatert jordvernstrategi til høsten hvor man må vurdere sterkere virkemidler. Norges Bondelag krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda gjennom en innstramming av jordloven.

- Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verktøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette arbeidet må fortsette med full styrke.

For mer informasjon:

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag: 482 88 669
Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: 975 27 954