Miljøvernminister Erik Solheim boikotter rovdyrforliket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Miljøvernminister Erik Solheim overprøver tre rovviltnemnder ved å redusere kvota for årets gaupejakt med 39 gauper.

- Erik Solheim setter dermed rovdyrforliket som samtlige partier på Stortinget sluttet seg til 17. juni 2011 til side og fortsetter som før. Det er svært alvorlig at miljøvernministeren lar være å følge opp et stortingsforlik sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. Konsekvensen for beitenæringa er at rovdyrtapene ikke blir redusert slik Stortinget har forutsatt.

 Miljøverndepartementet vedtok tirsdag 31. januar å redusere gaupekvoten i rovviltregion 2 (Aust-Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud), region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 7 (Nordland) med 39 gauper. I region 2 er kvoten redusert fra 32 dyr til 15 dyr, i region 6 er kvoten redusert fra 60 dyr til 44 dyr og i region 7 er kvoten redusert fra 12 dyr til 6 dyr.

- Dette er direkte boikott av rovdyrforliket, sier Bjørke og viser til at forliket innledningsvis slår fast at ” Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes”. Videre sier forliket at bestandsmålene er eksakte og at rovdyrforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet familiegrupper holdes så nær bestandsmålet som mulig. Dette betyr at det er like feil å ligge over bestandsmålet som å ligge under.

 Gaupebestanden har siden 2007 ligget godt over bestandsmålet på 65 familiegrupper, med en topp på 92 familiegrupper i 2009. - Det at rovviltnemndene fastsetter en kvote med sikte på å komme ned på bestandsmålet, er helt nødvendig, sier Nils T. Bjørke. - Det er uforståelig at miljøvernministeren overprøver nemndene når de oppfyller de formelle kravene som stilles i rovdyrforskriften. 

 Nils T. Bjørke mener videre det er kritikkverdig at Erik Solheim ser bort fra at rovviltforliket har et todelt mål om både å sikre bærekraftige rovviltstammer og grunnlaget for beitenæring i hele landet. - Det er kun det ene målet om bærekraftige rovdyrbestander som miljøvernministeren styrer etter, sier Bjørke. 

 Norges Bondelag vil følge opp denne saken overfor miljøvernministeren og forlikspartene på Stortinget.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider rovvilt

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere