Miljøvernminister Erik Solheim boikotter rovdyrforliket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Miljøvernminister Erik Solheim overprøver tre rovviltnemnder ved å redusere kvota for årets gaupejakt med 39 gauper.

- Erik Solheim setter dermed rovdyrforliket som samtlige partier på Stortinget sluttet seg til 17. juni 2011 til side og fortsetter som før. Det er svært alvorlig at miljøvernministeren lar være å følge opp et stortingsforlik sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. Konsekvensen for beitenæringa er at rovdyrtapene ikke blir redusert slik Stortinget har forutsatt.

 Miljøverndepartementet vedtok tirsdag 31. januar å redusere gaupekvoten i rovviltregion 2 (Aust-Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud), region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 7 (Nordland) med 39 gauper. I region 2 er kvoten redusert fra 32 dyr til 15 dyr, i region 6 er kvoten redusert fra 60 dyr til 44 dyr og i region 7 er kvoten redusert fra 12 dyr til 6 dyr.

- Dette er direkte boikott av rovdyrforliket, sier Bjørke og viser til at forliket innledningsvis slår fast at ” Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes”. Videre sier forliket at bestandsmålene er eksakte og at rovdyrforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet familiegrupper holdes så nær bestandsmålet som mulig. Dette betyr at det er like feil å ligge over bestandsmålet som å ligge under.

 Gaupebestanden har siden 2007 ligget godt over bestandsmålet på 65 familiegrupper, med en topp på 92 familiegrupper i 2009. - Det at rovviltnemndene fastsetter en kvote med sikte på å komme ned på bestandsmålet, er helt nødvendig, sier Nils T. Bjørke. - Det er uforståelig at miljøvernministeren overprøver nemndene når de oppfyller de formelle kravene som stilles i rovdyrforskriften. 

 Nils T. Bjørke mener videre det er kritikkverdig at Erik Solheim ser bort fra at rovviltforliket har et todelt mål om både å sikre bærekraftige rovviltstammer og grunnlaget for beitenæring i hele landet. - Det er kun det ene målet om bærekraftige rovdyrbestander som miljøvernministeren styrer etter, sier Bjørke. 

 Norges Bondelag vil følge opp denne saken overfor miljøvernministeren og forlikspartene på Stortinget.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider rovvilt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere