Mer om kravet i forhandlingene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Her finner du mer om krav til ramme, finansiering av kravet og forslag til endringer i målpris.

- Mange gode ambisjoner og mål for norsk landbruk er lagt av Regjering og Storting denne vinteren. Nå er tida kommet for å gjøre fagre ord og løfter om til handling. Handling som får positive, praktiske konsekvenser for den enkelte yrkesutøver i landbruksnæringa. Handling som gir unge ei tro på ei framtid i jordbruket. Handling som stimulerer til investeringer for å
legge til rette for økt matproduksjon. Dette jordbruksoppgjøret blir første testen for oppfølging av Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords”. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at ambisjonene i meldinga følges opp gjennom konkrete tiltak, heter det i kravet fra faglaga.

Krav til inntektsramme

 • Kostnadsdekning
  • Driftskostnader 390
  • Kapitalslit og leasing 230
  • Realrente på lånt kapital 295
 • Økte inntekts muligheter
  • Økt produksjon av norske jordbruksvarer 140
  • Økt priser på varer uten målpris 140
 • Arbeidsforbruk
  • Endret arbeidsforbruk - 480
  • Produktivitetsgevinst tilbakeført næringa 480
 • Videreutvikling av inntektspolitikken fra 2005
  • Kronemessig lik inntektsutvikling 2012-2013 790
  • Forsterket inntektsvekst på grunn av lavt inntektsnivå 780
 • Rammekrav 2205 millioner kroner

Finansiering av kravet

 • Målpris 445 millioner kroner
 • Budsjett 1537 millioner kroner
 • Økt jordbruksfradrag som følge av økt inntekt 190
 • Ledige midler 33 millioner kroner

Endringer i målpris

 • Melk, ku og geit + 10 øre per liter
 • Gris + 60 øre per kg
 • Sau og lam + 240 øre per kg
 • Egg + 35 øre per kg
 • Poteter + 30 øre per kg
 • Grønnsaker og frukt + 2 prosent
 • Norsk matkorn + 20 øre per kg

Overføringer

- I et år der mulighetene for store prisuttak i markedet er begrenset, må budsjettoverføringer være hovedpilaren i finansiering av ramma for å dekke opp for en del av kostnadsveksten oggi rom for inntektsvekst, heter det i kravet der Jordbrukets forhndlingsutvalg kreve ren økning i budsjettoverføringene på 1.537 millioner kroner for 2013.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere