- Mange gode ambisjoner og mål for norsk landbruk er lagt av Regjering og Storting denne vinteren. Nå er tida kommet for å gjøre fagre ord og løfter om til handling. Handling som får positive, praktiske konsekvenser for den enkelte yrkesutøver i landbruksnæringa. Handling som gir unge ei tro på ei framtid i jordbruket. Handling som stimulerer til investeringer for å
legge til rette for økt matproduksjon. Dette jordbruksoppgjøret blir første testen for oppfølging av Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords”. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at ambisjonene i meldinga følges opp gjennom konkrete tiltak, heter det i kravet fra faglaga.

Krav til inntektsramme

 • Kostnadsdekning
  • Driftskostnader 390
  • Kapitalslit og leasing 230
  • Realrente på lånt kapital 295
 • Økte inntekts muligheter
  • Økt produksjon av norske jordbruksvarer 140
  • Økt priser på varer uten målpris 140
 • Arbeidsforbruk
  • Endret arbeidsforbruk - 480
  • Produktivitetsgevinst tilbakeført næringa 480
 • Videreutvikling av inntektspolitikken fra 2005
  • Kronemessig lik inntektsutvikling 2012-2013 790
  • Forsterket inntektsvekst på grunn av lavt inntektsnivå 780
 • Rammekrav 2205 millioner kroner

Finansiering av kravet

 • Målpris 445 millioner kroner
 • Budsjett 1537 millioner kroner
 • Økt jordbruksfradrag som følge av økt inntekt 190
 • Ledige midler 33 millioner kroner

Endringer i målpris

 • Melk, ku og geit + 10 øre per liter
 • Gris + 60 øre per kg
 • Sau og lam + 240 øre per kg
 • Egg + 35 øre per kg
 • Poteter + 30 øre per kg
 • Grønnsaker og frukt + 2 prosent
 • Norsk matkorn + 20 øre per kg

Overføringer

- I et år der mulighetene for store prisuttak i markedet er begrenset, må budsjettoverføringer være hovedpilaren i finansiering av ramma for å dekke opp for en del av kostnadsveksten oggi rom for inntektsvekst, heter det i kravet der Jordbrukets forhndlingsutvalg kreve ren økning i budsjettoverføringene på 1.537 millioner kroner for 2013.