Landbruks- og matdepartementet har i dag satt melkekvotene for 2022, etter møte med markedsregulator Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I 2021 ligger norske melkebønder an til å levere 1 528 millioner liter melk. Markedsregulator Tine forventer et behov for langt mindre melk neste år, og anslår behovet til 1 475 millioner liter melk i 2022.

Norges Bondelag foreslo et forholdstall på 0,99, som departementet også gikk inn for. Beslutningen om 0,99 er 1 prosentpoeng høyere enn det markedsregulator Tine foreslo. Det er likevel en stor nedgang fra 1,07 som har vært forholdstallet i 2021.

–  Det er svært vanskelig å anslå hvor mye melk det vil være behov for i 2022, koronarestriksjonene kan sette sitt preg også på det kommende året. Den usikkerheten rammer melkebonden, som nå også opplever sterk kostnadsvekst. Det tar tid å rigge melkeproduksjonen opp og ned, og det er vanskelig for næringa om det blir for store svingninger i forholdstallet fra et år til et annet. Det er derfor en stor fordel at melkebøndene får så mye forutsigbarhet som mulig, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Vil unngå brå svingninger i produksjonen

Det er knyttet stor grad av usikkerhet rundt melkekvotene for 2022. Det gjelder både hvor mye melk det vil være behov for, og hvordan melkebøndene vil svare på en såpass stor nedgang i utnyttelsen av melkekvotene. Forholdstallet i 2021 på 1,07 har vært uvanlig høyt grunnet stor etterspørsel etter melk og melkeprodukter i det norske markedet under koronaen.

– Vi ønsker å unngå brå svingninger i melkemengden. Vi mener derfor at det vil være feil år å bygge ned lagrene, og at et forholdstall på 0,99 balanserer dette bra. Vi er også opptatt av å beholde det vi kan av den økte etterspørselen i markedet, sier Bjørn Gimming.

Gjennom koronaperioden har forbruket av melk og melkeprodukter vært vanskelig å forutse. Bøndene fikk mulighet til å produsere mer enn egen kvote gjennom to ekstraordinære økninger i forholdstallet i 2020. Det tar tid endre melkeproduksjonen, men melkebøndene responderte godt på mulighetene til å produsere mer melk, og møtte etterspørselen.

En liten økning for geitemelk

Landbruks- og matdepartementet øker forholdstallet for geitemelk fra 0,94 i 2021 til 0,95 i 2022. Bondelaget støtter forholdstallet, som er i tråd med markedsregulators anbefaling. Det er en kvoteoppfyllingsgrad på 88,8 prosent som legges til grunn. Tilførselen har falt med om lag 4,5 prosent fra 2020 til 2021. Markedsregulator Tine melder at det er behov for litt mer geitemelk, for å dekke det innenlandske markedet.

– Det er viktig å fortsette arbeidet med å bruke geitemelka, for å beholde den geiteproduksjonen vi har i distriktene. Det må finnes nye anvendelsesområder for melka, og vi må møte og styrke den veksten man nå ser i markedet, sier Bjørn Gimming.